Za urlop zdrowotny nie należy się urlop uzupełniający

Urlop uzupełniający w szkole feryjnej przysługuje z powodu niewykorzystania co najmniej 8 tygodni urlopu w okresie ferii zimowych i letnich. Jeżeli jednak przyczyną niewykorzystania tego limitu jest urlop dla poratowania zdrowia, nauczyciel nie odzyska urlopu wypoczynkowego.

Termin urlopu okolicznościowego musi być związany ze zdarzeniem uzasadniającym jego udzielenie

Pracownik sam decyduje o terminie skorzystania z urlopu okolicznościowego, a pracodawca musi się do tego dostosować. Data urlopu musi jednak pozostawać w związku z okolicznością uzasadniającą udzielenie płatnego zwolnienia.

Szkolenie bhp może prowadzić firma zewnętrzna, nawet jeśli w szkole jest inspektor BHP

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Świadczenie urlopowe 2014 – 16 przypadków z praktyki

Długotrwałe nieobecności w pracy, krótkie umowy na czas określony, rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy w trakcie miesiąca, zawieszenie w pełnieniu obowiązków lub przywrócenie do pracy, uzupełnianie pensum - to tylko niektóre przypadki związane z wypłatą świadczenia urlopowego, które warto dokładnie przeanalizować, zanim zaakceptuje się kwotę do wypłaty.

Skrócony czas pracy pracowników niepełnosprawnych bez orzeczenia

Od 16 lipca osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do skróconej normy czasu pracy bez konieczności przedkładania orzeczenia lekarskiego.

Rada pedagogiczna nie zainicjuje ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Rada pedagogiczna nie ma prawa wnioskowania do organu prowadzącego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Jest to bowiem wyłączna kompetencja organu prowadzącego.

Rada pedagogiczna nie opiniuje nagród dyrektora szkoły

Przyznawanie nagród dyrektora szkoły nie wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną. Jeżeli jednak dyrektor wnioskuje do innego organu o przyznanie nagrody nauczycielowi, wówczas konieczna jest opinia zarówno rady pedagogicznej jak i rady szkoły.

Pracownik szkoły i jednocześnie rodzic ucznia może być członkiem rady rodziców

Pracownik pedagogiczny lub niepedagogiczny szkoły, którego dziecko uczęszcza do tej placówki, może być członkiem rady rodziców, a zapisy regulaminu rady nie mogą go pozbawić tego prawa.

Od 2015 r. umowa cywilnoprawna z minimalną stawką godzinową

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pracodawcy zostaną pozbawieni możliwości swobodnego kształtowania wynagrodzenia m.in. w ramach umów cywilnoprawnych i innych form świadczenia usług i pracy na rzecz pracodawców. Zmiany miałyby wejść w życie już w 2015 roku.