Zaświadczenie o niezdolności do pracy skutkuje rozwiązaniem umowy

Jeżeli lekarz w toku kontrolnych badań lekarskich, przeprowadzanych w związku z kończącym się urlopem zdrowotnym, nie potwierdzi zdolności nauczyciela do pracy na dotychczasowym stanowisku, dyrektor będzie obowiązany rozwiązać z nim stosunek pracy.

Zakup podręczników do szkolnej biblioteki z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych

Podręczniki do szkolnej biblioteki można zamawiać bez stosowania procedur określonych w ustawie – prawo zamówień publicznych, o ile spełniają dwa warunki.

Wznowiono prace nad projektem nowelizacji Karty Nauczyciela

Po blisko 10 miesiącach od przedstawienia projektu nowelizacji Karty Nauczyciela (wrzesień 2013 r.), resort edukacji odniósł się do uwag zgłoszonych podczas konsultacji projektu. Część z nich uwzględniono na korzyść nauczycieli, od niektórych zmian jak np. dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego resort jednak nie odstąpi.

Uzupełnianie różnic programowych z dodatkowych zajęć obowiązkowych

Szkoła ma obowiązek umożliwić uczniowi najpóźniej do zakończenia etapu edukacyjnego, uzupełnienie różnic programowych. Sposób wyrównania różnic programowych powinien zostać określony przez szkołę niezwłocznie po przyjęciu ucznia.

Utworzenie oddziału sportowego w gimnazjum tylko dla części uczniów jednej klasy możliwe w ramach innowacji pedagogicznej

Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział, który może być prowadzony albo na zasadach „ogólnych” albo jako oddział sportowy. Jeśli w gimnazjum powstaje oddział sportowy to jego organizacja powinna być określona w statucie szkoły. Oddział sportowy tylko dla części uczniów może być wprowadzony w ramach innowacji pedagogicznej.

Umowa na zastępstwo może się rozwiązać w trakcie urlopu macierzyńskiego

Podczas trwania urlopu macierzyńskiego umowa na zastępstwo może ulec rozwiązaniu. Mimo tego pracownica będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego także po ustaniu zatrudnienia za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego a także urlopu rodzicielskiego.

Uchybienia w procedurze konkursowej na stanowisko dyrektora pozwalają unieważnić konkurs

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły może zostać unieważniony w razie wykrycia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

Specjalista nie będzie pracował 20 godzin tygodniowo

Pensum nauczycieli specjalistów nie zostanie uregulowane ustawowo na poziomie 20 godzin tygodniowo. Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w tej sprawie został odrzucony przez sejmowe komisje w dniu 10 lipca. Ostateczną decyzję podejmie jednak Sejm.

Rodzic nie może żądać kopii pisemnych wyjaśnień nauczyciela, którego dotyczy skarga

Dyrektor ma obowiązek zareagować na skargę rodziców dotyczącą pracy nauczyciela i powiadomić skarżących o sposobie jej załatwienia. Nie może jednak udostępniać pisemnych wyjaśnień nauczyciela. Wystarczy, że zapewni rodzicom wgląd do tego dokumentu.