Po 30 dniach choroby w okresie wakacji – konieczne badania lekarskie

Jeżeli niezdolność nauczyciela do pracy trwa dłużej niż 30 dni, dyrektor ma obowiązek skierować go na kontrolne badania lekarskie. Dotyczy to także sytuacji, gdy choroba przypada w okresie ferii letnich. Jeżeli jednak po chorobie nauczyciel korzysta z urlopu, z badaniami można się wstrzymać.

Zmiana umowy o pracę w mianowanie bez zaświadczenia o niekaralności

Do przekształcenia umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowania nie jest wymagane przedłożenie przez nauczyciela zaświadczenia o niekaralności, gdyż nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy, a jedynie zmiany podstawy zatrudnienia.

Wójt, burmistrz i prezydent miasta nie powinni uczestniczyć w pracach komisji awansowych

Członkiem komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego nie powinien być organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ponieważ kontroluje on postępowanie komisji.

Rezygnacja z funkcji dyrektora nie oznacza rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy

Dyrektor może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w dowolnym momencie roku szkolnego, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Lepiej jednak, aby przed ustąpieniem zabezpieczył dla siebie wystarczającą liczbę godzin nauczycielskich.

Regulamin rady pedagogicznej uszczegóławia zapisy statutu

Regulamin rady pedagogicznej powinien uszczegóławiać zapisy ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły i określać to, czego w zakresie działalności rady nie regulują przepisy.

Przy zatrudnieniu na podstawie kilku umów, odprawę emerytalną wypłaca się z podstawowego zatrudnienia

Nauczyciel, który zamierza przejść na emeryturę nauczycielską musi rozwiązać każdy stosunek pracy, w jakim pozostaje. Odprawę emerytalną otrzymuje jednak tylko z jednego – podstawowego zatrudnienia.

Organizacja roku szkolnego bez zmian

Nie będzie zmian w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Oczekiwali ich posłowie PO, którzy pytali o możliwość powrotu do sytuacji, gdy rok szkolny kończył się mniej więcej tydzień wcześniej niż obecnie.

Nowe przepisy o warunkach i sposobie oceniania są gotowe

Po tym jak 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przepisów o upoważnieniu ministra edukacji do określenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów konieczne stało się znowelizowanie przepisów w tym zakresie. Nowe regulacje prawne 22 lipca trafiły do konsultacji społecznych.

Nieścisłości w kalendarzu MEN na rok szkolny 2014/2015

W nowym roku szkolnym, jako dzień zakończenia zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało 26 czerwca. Tymczasem z przepisów o organizacji roku szkolnego wynika, że powinien to być najbliższy piątek po dniu 11 czerwca.