Termin wykorzystania urlopu uzupełniającego nauczyciel musi uzgodnić z dyrektorem

Termin rozpoczęcia urlopu uzupełniającego powinien być uzgodniony z dyrektorem tak, aby nie destabilizował pracy szkoły w trakcie roku szkolnego. Nauczyciel może jednak żądać udzielenia urlopu uzupełniającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a dyrektor nie może mu odmówić.

Sumę punktów ze sprawdzianu lub egzaminu będzie można zweryfikować

Od 2015 r. uczniowie zdający sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny lub maturalny będą mogli złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów przyznanej podczas sprawdzania ich pracy. Na skutek tej weryfikacji może zostać wydane nowe zaświadczenie oraz świadectwo dojrzałości.

Statut i program wychowawczy w młodzieżowym ośrodku wychowawczym

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy powinien posiadać własny statut opracowany na podstawie ramowego statutu ustalonego dla tego rodzaju placówki. Statuty szkół wchodzących w skład ośrodka mogą być włączone do statutu placówki lub stanowić jego załączniki.

Sposób zapoznania nauczycieli z regulaminem dyżurów określa dyrektor

Decyzja o tym, w jaki sposób nauczyciele zostaną zapoznani z regulaminem dyżurów jest podejmowana przez dyrektora szkoły w sposób autonomiczny. Podpisywanie regulaminu przez nauczycieli nie jest konieczne, ale pozwala uniknąć problemów.

Obowiązkowy przegląd bhp przed 1 września

Dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzenia przeglądu stanu budynków, urządzeń i wyposażenia szkoły co najmniej raz w roku. Najlepszym okresem na kompleksową kontrolę są wakacje, ponieważ jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego możliwe będzie usunięcie wszystkich usterek i zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

Nowe zasady unieważniania sprawdzianu i egzaminów

Od 2015 r. będzie obowiązywać nowa procedura unieważniania sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego. Unieważnienie skutkuje uzyskaniem wyniku 0%.

Nauczyciel może wrócić do pracy w szkole nawet po wielu latach przerwy

Nauczyciel, nawet po wielu latach przerwy w pracy w szkole, nie traci stopnia awansu zawodowego ani uprawnień nauczycielskich. Po latach może się jednak okazać, że nauczyciel nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania dotychczasowego stanowiska.

Kursy on-line na wychowawcę i kierownika wypoczynku do likwidacji

Resort edukacji chce zmienić przepisy dotyczące organizowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Zlikwidowana zostanie możliwość odbycia tych kursów na odległość np. w formie szkolenia e-learningowego.

Klasyfikacja 1 proc. dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia sposób klasyfikowania wydatków związanych z dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.