Dodatek za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. W takim przypadku istotne jest wskazanie przez nauczyciela podstawowego miejsca pracy.

Decyzje administracyjne dyrektora szkoły

Decyzje administracyjne dyrektora szkoły dotyczą spraw, do których upoważnienie zawiera ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz spraw związanych z bieżącą realizacją funkcji kierowniczych. Są one wiążące wyłącznie pod warunkiem ich prawidłowego sformułowania.

Aktualizacja programu wychowawczego i programu profilaktyki

Każda szkoła musi opracować własny, wynikający z diagnozy problemów wychowawczych i potrzeb środowiska program wychowawczy i profilaktyki. Początek nowego roku szkolnego to najlepszy czas na ich weryfikację i aktualizację.

Aktualizacja koncepcji pracy szkoły

Warunkiem niezbędnym do zgodnego z prawem działania szkoły jest znajomość i akceptacja koncepcji pracy szkoły przez uczniów i rodziców (spełnienie wymagania 1 na poziomie D). Na poziomie B wymaganie spełnia się pod warunkiem, że koncepcja pracy szkoły jest przygotowana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.

Akt nadania stopnia przechowuje się przez 50 lat

Akty nadania poszczególnych stopni awansu zawodowego przechowuje się przez okres 50 lat ponieważ są zaliczane do kategorii archiwalnej B50. Pozostała dokumentacja awansu zawodowego jest przechowywana przez 5 lat (kategoria B5).