Zwolnienie podatkowe dla odsetek od spóźnionego dodatku wiejskiego

Odsetki doliczone do nieterminowo wypłaconego nauczycielskiego dodatku wiejskiego są, na zasadzie wyjątku od reguły powszechnego opodatkowania, zwolnione z podatku dochodowego.

Zmiany w zasadach rekrutacji do szkół sportowych i dwujęzycznych

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w szkołach sportowych będzie można przyjąć uczniów nie tylko do pierwszej klasy ale i wyższej – o ile szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się później. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji.

Praca przy programie i projekcie unijnym bez umowy cywilnoprawnej

Nowe zapisy ustawy o systemie oświaty znoszą wymóg zawierania umów cywilnoprawnych z nauczycielami realizującymi zajęcia w ramach projektów unijnych i regulują odpłatność za taką pracę. Dodatkowe umowy będą natomiast wymagane przy zaangażowaniu osób spoza szkoły.

Odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej ze względu na przypadek szczególnie uzasadniony

Przepisy dają kilka możliwości odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej przed upływem kadencji. Najtrudniej jest udowodnić przypadek szczególnie uzasadniony, ale mimo tego to właśnie ta przesłanka jest przyczyną większości decyzji o pozbawieniu nauczyciela funkcji kierowniczej.

Nauczyciel ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznej musi posiadać określone kwalifikacje

Nauczyciele szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne takie same, jak w szkołach publicznych, ale pod warunkiem, że są zatrudnieni co najmniej na pół etatu.

Nauczyciel zatrudniony w wymiarze mniejszym niż 1/2 pensum nie może awansować

Obniżenie wymiaru zatrudnienia, poniżej połowy pensum, w trakcie realizacji stażu na wyższy stopień awansu, uniemożliwia jego dokończenie. Wyjściem może być zawarcie dodatkowej umowy w innej szkole w celu uzupełniania godzin do połowy pensum.

Nauczyciel ubiegający się o stanowisko dyrektora musi mieć 5-letni staż pracy pedagogicznej

Nauczyciel, który startuje w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły nie musi posiadać doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Co najmniej dwuletni staż na takim stanowisku jest wymagany jedynie od osoby niebędącej nauczycielem.

Na podstawie opinii lekarskiej dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach WF-u. W opinii musi być określony czas zwolnienia.

Gimnazjaliści będą mogli uczestniczyć w olimpiadach

Uczniowie gimnazjów będą mogli brać udział w ogólnopolskich olimpiadach dla szkół ponadpodstawowych. Takie zapisy zawiera nowelizacja rozporządzenia w sprawie konkursów, turniejów i olimpiad.