„Bezpieczna i przyjazna szkoła” - rządowy program na lata 2014-2016

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program skierowany jest do szkół, placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących.

Zajęcia w klasach najmłodszych należy rozłożyć równomiernie

Zajęcia z poszczególnych przedmiotów w najmłodszych klasach powinny być rozłożone równomiernie w tygodniu nauki. Mimo, że nie jest to prawnie zabronione, to jednak nie powinno się planować dwóch lekcji pod rząd z jednego przedmiotu.

Zajęcia opieki świetlicowej mogą odbywać się także poza świetlicą

W przypadku dużej liczby dzieci wymagających zapewnienia opieki świetlicowej i ograniczonej liczby pomieszczeń w budynkach szkolnych, na organizację tego typu zajęć można przeznaczyć wolne sale lekcyjne.

Wychowawca świetlicy nie jest uprawniony do dodatku funkcyjnego

Wychowawca świetlicy pełni opiekę nad uczniami w ramach swoich obowiązków służbowych i nie przysługuje mu za to dodatek funkcyjny. Ma do niego prawo natomiast kierownik świetlicy, a także m.in. wychowawca klasy.

Ważność badań lekarskich i szkolenia okresowego po przeniesieniu do innej szkoły

Przy przeniesieniu nauczyciela mianowanego do nowej szkoły na mocy art. 18 Karty Nauczyciela, ważność zachowują jego dotychczasowe badania lekarskie i szkolenie okresowe z zakresu bhp.

Termin zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że podany w kalendarzu na rok szkolny 2014/2015 termin zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych jest ustalony prawidłowo.

Pracownik może wykorzystać od razu cały urlop wynikający z okresu zatrudnienia

Jeżeli pracownik, przed rozwiązaniem stosunku pracy wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym, niż to wynika z okresu przepracowanego, należy w świadectwie pracy wskazać faktyczny wymiar wykorzystanego urlopu.

Ocena ryzyka w kontroli zarządczej

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z celów kontroli zarządczej. Poznanie najważniejszych aspektów dotyczących zarządzania ryzykiem umożliwi dyrektorom szkół i placówek zaplanowanie i przeprowadzenie tego procesu w sposób efektywny i przekładający się na podnoszenie jakości pracy w kierowanej placówce.

Nauczyciele placówek doskonalenia częściowo wyjęci spod Karty Nauczyciela

Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli do kilku przepisów, w tym dotyczących awansu zawodowego, nagród, wynagrodzenia i uprawnień emerytalnych - takie rozwiązanie przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.