Zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela ustala organ prowadzący

Nauczycielom przysługują nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy, wypłacane z funduszu nagród, zabezpieczonego w budżecie organu prowadzącego. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania nagród określa organ prowadzący w uchwale rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa.

Za organizację nauczania indywidualnego odpowiada dyrektor

Dyrektor powinien zorganizować nauczanie indywidualne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Urlop dla poratowania zdrowia – decyzje odmowne dyrektora

Niespełnienie wymogów formalnych lub wszystkich warunków określonych w art. 73 Karty Nauczyciela uniemożliwia udzielenie nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Decyzja w tej sprawie powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o prawie odwołania do sądu pracy.

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej z dnia 31 sierpnia

Wypłata nagrody jubileuszowej, do której nauczyciel nabył prawo 31 sierpnia może nastąpić 1 września tj. w pierwszym dniu roboczym, po nabyciu do niej prawa. Wcześniejsza wypłata nagrody mogłaby bowiem okazać się świadczeniem nienależnym.

Rok szkolny 2014/2015 w liczbach

Dnia 1 września 2014 r. 4 763 600 uczniów szkół na terenie całego kraju wróci do szkoły. Zajęcia w tym roku szkolnym potrwają do 26 czerwca 2015 r.

Regulamin rady pedagogicznej powinien określać sposób wnoszenia poprawek do protokołu

Protokół dokumentuje pracę rady pedagogicznej, np. podejmowanie uchwał, formułowanie wniosków. Warto zadbać o jego jakość, określić rządzące nim zasady. Rada ustalając regulamin swojej działalności powinna odnieść się także m. in. do kwestii wnoszenia poprawek do protokołu, przyjęcia protokołu z ostatniego zebrania.

Pensum nauczyciela wspomagającego ustala organ prowadzący

Stanowisko nauczyciela wspomagającego jest odrębną i specjalną kategorią w zawodzie nauczyciela. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć takiego nauczyciela ustala organ prowadzący w stosownej uchwale.

Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego tylko na podstawie opinii poradni

Nie ma możliwości odroczenia obowiązku szkolnego bez zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawą odroczenia w żadnym wypadku nie może być zaświadczenie lekarskie od pediatry że dziecko często choruje.

Nie można ograniczyć prawa do refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

Dyrektor szkoły nie może w regulaminie pracy ograniczyć częstotliwości przyznawania dofinansowania do okularów lub soczewek korygujących wzrok. O częstotliwości wymiany okularów lub soczewek może zdecydować jedynie lekarz okulista.