Zmiana przepisów o szkolnych wycieczkach już obowiązuje

Od 1 września uczestnicy wycieczek krajowych nie muszą posiadać ubezpieczenia NNW, ale przy wyjeździe zagranicznym ubezpieczenie jest obowiązkowe. Organizację wyjazdów dla uczniów usprawni przepis, zgodnie z którym kierownik wypoczynku może być jednocześnie opiekunem wycieczki lub imprezy.

Zmiana przepisów o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym i indywidualnym nauczaniu dzieci i młodzieży

9 września wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, które zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny oraz uwzględniające ostatnie zmiany w systemie oświaty.

Za nauczanie indywidualne odpowiada dyrektor szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny

Przepisy nie wskazują, iż nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły obwodowej. Za właściwą organizację warunków kształcenia uczniów (w tym w formie nauczania indywidualnego) odpowiada dyrektor szkoły, do której uczeń został przyjęty i spełnia w niej obowiązek szkolny.

Wpisów w księdze ewidencji dzieci i młodzieży dokonuje się na podstawie dokumentów tożsamości rodziców

Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum. W przypadku powzięcia wątpliwości należy zweryfikować dane, które mają być wpisane do księgi.

WDŻ w ramach pensum nauczyciela

Godziny zajęć przeznaczone na „Wychowanie do życia w rodzinie” podlegają wliczeniu do pensum nauczyciela.

Urlop osoby prowadzącej kształcenie zawodowe ustala się na podstawie Kodeksu pracy

Wymiar urlopu wypoczynkowego osoby niebędącej nauczycielem, zatrudnionej, za zgodą organu prowadzącego do prowadzenia zajęć kształcenia zawodowego, ustala się na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Uczeń z orzeczeniem nie może być zwolniony z zajęć rewalidacyjnych

Rodzice ani pełnoletni uczeń nie mogą złożyć wniosku o zwolnienie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zajęć rewalidacyjnych. Zajęcia te są bowiem obowiązkowe.

Opłaty za posiłki dla uczniów ustala dyrektor z organem prowadzącym lub firmą cateringową

Jeżeli stołówkę prowadzi szkoła, to wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Gdy zaś posiłki dostarcza firma cateringowa, to wysokość opłat ustala się w umowie pomiędzy dyrektorem a tą firmą.

Obowiązują 2 terminy przeszeregowania płacowego nauczyciela

Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczyciela w związku z podwyższeniem poziomu kwalifikacji lub uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego następuje w różnych terminach, ale zawsze po udokumentowaniu prawa do wyższej stawki wynagrodzenia.