Zwolnienie z nauki języka obcego nie musi być zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni, albo w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przepisy nie wymagają jednak, by w orzeczeniu zawarty był zapis dotyczący zwolnienia.

Środki z ZFŚS można przeznaczyć na imprezę integracyjną

Koszty organizacji imprezy integracyjnej dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i innych osób uprawniony do ZFŚS w danej szkole można pokryć ze środków Funduszu. Wydatki mogą obejmować wynajem lokalu, poczęstunek, itp.

Rozliczanie godzin karcianych w roku szkolnym 2014/2015

Podstawą do rozliczenia godzin karcianych jest ustalenie liczby tygodni oraz dni wolnych w danym roku szkolnym, które podlegają odliczeniu. Pozwala to ustalić wymiar godzin karcianych, jaki musi zrealizować nauczyciel.

Przerwa między zwolnieniami lekarskimi nie przerywa nieobecności powodującej konieczność powtórzenia stażu

Wyłączenie ze zwolnienia lekarskiego soboty i niedzieli, gdy są to dla nauczyciela dni wolne od pracy, nie wpłynie na długość trwania nieprzerwanej nieobecności w pracy, która powoduje konieczność przedłużenia lub powtórzenia stażu na wyższy stopień awansu.

Przepisy nie wskazują, w jakich przypadkach uczeń klasy I–III może powtarzać klasę

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Tych wyjątkowych sytuacji nie da się wyliczyć, nie wymienia ich także żaden akt prawny.

Nieprawidłowości w systemie oceniania zajęć wychowania fizycznego przyczyną niskiej frekwencji uczniów

Z danych Rzecznika Praw Dziecka wynika, że uczniowie unikają zajęć wychowania fizycznego w obawie o niską ocenę, obniżenie średniej na świadectwie a tym samym zaprzepaszczenie możliwości dostania się do wymarzonej szkoły, czy otrzymania świadectwa z wyróżnieniem lub stypendium za wyniki w nauce. W ocenie Rzecznika winny jest system oceniania.

Nie tylko osoba pełnoletnia może odebrać dziecko ze szkoły

Statut szkoły powinien regulować kwestie odbioru dzieci ze szkoły. Wprowadzenie ograniczenia, że mogą to być tylko osoby pełnoletnie nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach, może być jednak zastosowane na wniosek rodziców.

Nauczyciele płacą za posiłki ze szkolnej stołówki więcej niż uczniowie

Uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki uiszczają opłatę w wysokości kosztów produktów niezbędnych do przygotowania posiłków. Nauczyciele, chcąc korzystać z posiłków płacą kwotę ustaloną przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, która obejmuje także inne wydatki poza tzw. wsadem do kotła.

Nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za gotowość do realizacji godzin ponadwymiarowych

Nieobecność ucznia na zajęciach, które stanowią dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe, nie pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia. Powinno być ono wówczas naliczone jak pensja za gotowość do świadczenia pracy.

Nauczyciel kontraktowy może kontynuować staż w innym miejscu pracy

Fakt, że umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiąże się w trakcie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego nie stoi na przeszkodzie rozpoczęciu awansu zawodowego. Nauczyciel będzie mógł sobie doliczyć okres dotychczas odbytego stażu w nowym miejscu pracy.