Zwalniani z pracy nauczyciele zajmą się pracą z osobami wykluczonymi społecznie i bezrobotnymi

Prezes ZNP poddał do dyskusji pomysł, aby z powodu nadchodzącego niżu demograficznego nauczycielom zagrożonym zwolnieniem zaproponować także pracę m.in. z osobami dorosłymi w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy określonego w ustawie Karta Nauczyciela bez zwiększania nauczycielskiego pensum.

Znicze ze środków ZFŚS – tak, ale nie dla wszystkich

Pytanie: Czy zakup paliwa lub gazu do samochodu oraz zniczy dla pracowników szkoły można traktować jako pomoc rzeczową finansowaną ze środków z ZFŚS w szkole?

Tutoring - nowa filozofia kształcenia

W polskich szkołach coraz bardziej popularna staje się praca z uczniem w formie tutoringu. Choć ta nowoczesna metoda kształcenie wymaga dużego wysiłku i zaangażowania nauczyciela - efekty przynoszą wiele korzyści: samodzielność ucznia, samodyscyplinę, odpowiedzialność, umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron. W szkołach stosujących tutoring, przyniósł on pozytywną zmianę relacji łączących ucznia i nauczyciela. Wpływa też na poprawę wizerunku szkoły. Na czym polega tutoring, jak krok po kroku wprowadzić do szkoły nową metodę kształcenia, czy wiąże się do z dodatkowymi kosztami, kwalifikacjami nauczycieli - w tym raporcie specjalnym.

RPD: Szkoły nie zapewniają odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi rodziców dotyczące przede wszystkim braku organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach lub jej niewłaściwej organizacji oraz niezrealizowania zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii wydanych przed poradnie. Organy prowadzące ponadto odmawiają zatrudnienia w szkołach ogólnodostępnych nauczycieli - specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym lub posiadające inne szczególne potrzeby edukacyjne. Jednostki samorządu terytorialnego odmawiają także przyznania środków na realizację nauczania indywidualnego dzieciom posiadającym odpowiednie orzeczenia. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do kuratorów oświaty, by uwrażliwił dyrektorów szkół na pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

Pracownia 2.0 – bezpłatne szkolenie z technologii informacyjno-komunikacyjnych dla nauczycieli

Jak założyć szkolny blog, jak ożywić fotocast i prowadzić szkolne radio? Czy YouTube i Vimeo mogą stanowić wartościowe źródło informacji? Jak tworzyć multimedialne prezentacje? I czy to wszystko może być przydatne w edukacji? Odpowiedzi na te oraz inne pytania związane ze stosowaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie kształcenia znajdą nauczyciele na szkoleniu organizowanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny oraz IBM Polska.

Podział na grupy na zajęciach z języka obcego gdy oddział liczy więcej niż 24 uczniów

Pytanie: W klasie III gimnazjum liczącej 25 osób jedno dziecko do końca roku szkolnego 2012/2013 będzie realizowało nauczanie indywidualne w domu. Czy w takiej sytuacji należy dalej utrzymywać podział na grupy  na językach obcych?   

Plan zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej musi być zgodny z wytycznymi Ministra Finansów

Pytanie: W jaki sposób należy skonstruować i co powinien zawierać plan zarządzania kryzysem w szkole podstawowej i gimnazjum w ramach  kontroli zarządczej?

Lepsza jakość kształcenia na odległość

Podpisana w zeszłym tygodniu nowelizacja rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zawiera rozwiązania, które upowszechnią i podniosą jakość kształcenia na odległość.