Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami, ale przepisy nie precyzują, na czym polega i w jakim zakresie realizowana jest ta współpraca, pozostawiając tę kwestię do uregulowania przez dyrektora szkoły.

Zasady potwierdzania warunków umowy bez zmian

Pracodawcy nie będą mieli obowiązku pisemnego potwierdzania warunków umowy o pracę zawartej bez zachowania formy pisemnej, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Projekt nowelizacji przepisu art. 29 § 2 Kodeksu pracy w tym zakresie został odrzucony przez Sejm.

Uznanie kierunku za zbliżony już nie obowiązuje

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów dyrektor nie może już uznawać ukończonego przez nauczycieli kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Jednak nauczyciele, który uzyskali w ten sposób kwalifikacje, zachowują je.

Uczeń szczególnie uzdolniony może realizować indywidualny program lub tok nauki

Każdy uczeń szczególnie uzdolniony ma możliwość rozwoju swoich uzdolnień oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, jeśli po spełnieniu określonych warunków uzyska zezwolenie dyrektora na indywidualny program lub tok nauki.

Podpis elektroniczny wymagany przy e-dzienniku

Szkoły, które korzystają z dziennika elektronicznego powinny się zaopatrzyć w bezpieczny podpis elektroniczny w celu przesyłania danych zgromadzonych w tym dzienniku.

Po zmianie podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej konieczna jest modyfikacja programów nauczania

Po zmianie podstawy programowej decyzję o tym, ile czasu uczniowie poświęcą na opanowanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej podejmuje nauczyciel.

Plac zabaw dla dzieci znajdujący się na terenie boiska szkolnego może mieć dodatkowe ogrodzenie

Zgodnie z przepisami plac zabaw dla dzieci młodszych znajdujący się na terenie ogrodzonego boiska szkolnego, nie musi być wydzielony osobnym ogrodzeniem. Dyrektor, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, może jednak postanowić o zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń

Nieodpłatne zwolnienie od pracy dla nauczyciela radnego

Nauczyciel będący radnym ma prawo do zwolnienia od pracy na czas wykonywania funkcji związanych ze sprawowanym mandatem. Za czas takiego zwolnienia nie ma jednak prawa do wynagrodzenia.

Nagroda jubileuszowa nie tylko za świadectwo pracy

Prawo do nagrody jubileuszowej nie musi zostać udokumentowane świadectwem pracy, ale również innym dokumentem, który potwierdza wymagany przepisami staż pracy pracownika.