Związki zawodowe mogą żądać wglądu w regulamin ZFŚS

Na żądanie przedstawicieli związków zawodowych dyrektor ma obowiązek udostępnić im regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zasady obrotu bezpłatnym podręcznikiem określa dyrektor szkoły

Darmowe podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powinny być gromadzone w bibliotekach szkolnych. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.

Zamówienie na elementarz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szkoły mogą składać zamówienia na drugą część bezpłatnego podręcznika dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakończenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy 25 lat

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

Pozbawienie wynagrodzenia nauczyciela, który nie uzupełnił dziennika

Nauczyciel, który nie uzupełnił dziennika lekcyjnego może zostać ukarany karą porządkową. Jeżeli jednak uchybienie to powstało na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, nauczycielowi nie należy się za ten dzień wynagrodzenie.

Opisowa ocena ucznia klasy I-III z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

Licencja określa zasady korzystania z programu komputerowego w szkole

Program komputerowy jest użytkowany na zasadzie licencji i to ona przesądza o tym, czy program może być zainstalowany na wielu stanowiskach w pracowni komputerowej, czy też tylko na jednym.

Kwiaty na Dzień Nauczyciela z budżetu szkoły

Na zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej można przeznaczyć środki z budżetu szkoły. Trzeba jednak pamiętać, aby tego typu zakupów nie finansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego – zadania dyrektora

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego to odpowiednio zadanie dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w obwodzie których dziecko mieszka. Jest ono realizowane poprzez gromadzenie informacji o realizacji wymienionych obowiązków w księdze ewidencji prowadzonej w szkole.