Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach z religii i etyki muszą przebywać pod opieką nauczyciela

Uczeń, który nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywać we wskazanym miejscu (np. w bibliotece) przez cały czas trwania tych lekcji. Kontrola jego obecności ze względów bezpieczeństwa jest obowiązkowa i powinna być odnotowywana w ustalony w szkole sposób.

Stopień awansu otrzymany w jednej szkole ma skutek także w innych miejscach pracy

Stopień nauczyciela kontraktowego nadany decyzją dyrektora szkoły z dniem zatrudnienia nauczyciela obowiązuje we wszystkich szkołach, w których jest zatrudniony nauczyciel.

Praca na roli może powiększyć staż pracy nauczyciela i pracownika

Udokumentowanie pracy na roli bywa kłopotliwe szczególnie, gdy praca była świadczona w latach, kiedy zmieniały się normy obszarowe i definicje domownika. Ocena dokumentów potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym należy do dyrektora, tym bardziej warto znać zmieniające się regulacje prawne, by omyłkowo nie zaniżyć lub nie zawyżyć stażu i wypłacanych na jego podstawie świadczeń takich jak dodatek za wysługę lat i nagroda jubileuszowa.

Od stycznia 2015 r. pensja minimalna wyniesie 1.750 zł

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2015 roku nie będzie mogła być niższa niż 1.750 zł. W pierwszym roku pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2015 r. - 1.400 zł.

Nowe plany Rządu dla polskiej oświaty

Kontynuacja wdrażania bezpłatnego podręcznika, dofinansowanie do tworzenia nowych żłóbków i przedszkoli, likwidacja „śmieciowego” jedzenia w szkołach, możliwość dofinansowania do szkolnego monitoringu oraz wdrożenie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego – to oświatowe plany Rządu na najbliższe lata.

Nie ma dodatkowego urlopu na ciężko chore dziecko powyżej 14.roku życia

Pracownikom nie przysługują żadne szczególne zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ze środków pracodawcy w związku z nieuleczalną chorobą dziecka, które ukończyło 14 lat.

Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo ma prawo do odprawy emerytalnej

Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo ma prawo do odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę. Umowę może wówczas rozwiązać za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem.

Kara porządkowa za wpis w protokole rady pedagogicznej

Nauczyciel, który nie był wytypowany do protokołowania posiedzenia rady pedagogicznej i samowolnie dokonał wpisu do księgi protokołów może zostać ukarany karą porządkową za nieprzestrzeganie porządku pracy.

Dyrektor nie może odmówić przyjęcia pełnomocnictwa od gminy

Wójt może udzielić dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w sprawach związanych z realizacją umowy, jaką zawarła gmina. Może to dotyczyć także dowozu dzieci do szkół.