Tygodniowy wymiar godzin zajęć z etyki ustala dyrektor szkoły

Ramowe plany nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum nie określają wymiaru godzin etyki tygodniowo. W praktyce określa to dyrektor szkoły.

Twoja szkoła może dołączyć do sieci Szkół Odkrywców Talentów

Placówki prowadzące systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych mogą ubiegać się o tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Wnioski o przyznanie tytułu mogą składać placówki, w których prowadzone są minimum trzy różne rodzaje zajęć dla uczniów zdolnych przez trzech różnych nauczycieli.

Stan nieczynny nauczyciela w roku szkolnym 2014/2015

W trakcie trwania stanu nieczynnego można zatrudnić nauczyciela na umowę terminową lub przywrócić go do pracy na poprzednich warunkach. Nie jest jednak możliwe zlecanie w tym czasie nauczycielowi nieodpłatnych zastępstw w szkole, ani także zobowiązywanie go do pełnienia opieki nad uczniami.

Posługa na parafii przed podjęciem pracy w szkole nie pozbawia nauczyciela katechety prawa do zasiłku na zagospodarowanie

Wykonywanie posługi kapłańskiej przed podjęciem pracy w szkole przez księdza – nauczyciela katechetę nie może być podstawą do odmowy przyznania zasiłku na zagospodarowanie.

Nauczyciel bez zgody dyrektora nie może wycofać się z założeń planu rozwoju zawodowego

Zmiany w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mogą być dokonywane tylko z inicjatywy dyrektora szkoły. Nawet jeżeli z prośbą o zmianę zakresu planu wystąpi nauczyciel, dyrektor nie musi takiej prośby uwzględnić.

Miejsce zamieszkania ucznia ustala się na podstawie oświadczenia rodziców

Ustalenia miejsca zamieszkania ucznia niebędącego mieszkańcem danej gminy dokonuje się na podstawie oświadczenia rodzica o faktycznym miejscu zamieszkania a nie na podstawie meldunku.

Konkurs na tytuł „SZKOŁA GLOBALNA 2014”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza szkoły II, III i IV etapu edukacyjnego do udziału w konkursie na tytuł „SZKOŁA GLOBALNA 2014”. Konkurs jest działaniem projektu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”. Prace można nadsyłać do 5 grudnia.

Gdy religia jest ostatnią godziną lekcyjną, uczeń nieuczestniczący w zajęciach może iść do domu

Uczeń, który nie korzysta z nauki religii może wcześniej wychodzić ze szkoły jeśli religia odbywa się na ostatniej godzinie lekcyjnej w danym dniu. Możliwe jest to tylko wówczas gdy jego rodzice wyrażą na to zgodę i złożą u dyrektora szkoły oświadczenie, że przyjmują pełną odpowiedzialność za dziecko po wyjściu ze szkoły.

Dziennik elektroniczny gwarantuje rodzicom bezpłatny dostęp do informacji na temat ucznia

Prowadzenie przez szkołę dziennika elektronicznego wymaga zapewnienia rodzicom bezpłatnego wglądu do informacji w zakresie dotyczącym ich dzieci.