Za dzień zwolnienia lekarskiego, w którym nauczyciel prowadził zajęcia należy się zwykła pensja a nie wynagrodzenie chorobowe

Nauczyciel za dzień, w którym wykonywał pracę w szkole powinien otrzymać wynagrodzenie nawet, jeśli zwolnienie lekarskie dostarczone w dniach następnych obejmuje także dzień świadczenia pracy.

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela

Małżonek nauczyciela na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego jest traktowany jako członek rodziny niezależnie od tego, czy osiąga dochody czy nie.

Udział w zajęciach wychowania fizycznego, bez względu na formę, nie wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego

Udział uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, w tym realizowanych na basenie, nie wymaga dokumentowania zaświadczeniem lekarskim możliwości uczestniczenia w tych zajęciach. Zaświadczenie lekarskie będzie natomiast niezbędne, kiedy rodzice wystąpią o zwolnienie ucznia z tych zajęć.

Szkoła podstawowa ma wolne a oddział przedszkolny pracuje

Ustalenie dnia wolnego dla szkoły podstawowej i odpracowanie go w sobotę nie oznacza, że wolne będzie miał także oddział przedszkolny zorganizowany przy szkole. Jego organizacja rządzi się bowiem innymi prawami a przepisy o dodatkowych dniach wolnych i możliwości odrabiania zajęć w soboty nie mają tu zastosowania.

Regulamin organizacyjny szkoły nie jest obowiązkowy, ale warto go opracować

Żaden przepis prawa oświatowego nie nakłada na dyrektora obowiązku opracowania regulaminu organizacyjnego szkoły. Jednak odniesienie do tego dokumentu znajduje się w różnych aktach prawnych, w tym dotyczących kontroli zarządczej, a to przemawia za zasadnością jego opracowania.

Przy uzupełnieniu pensum urlopu zdrowotnego udziela szkoła macierzysta

Dyrektor szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat, nie musi wyrażać zgody na urlop dla poratowania zdrowia i nie można go obciążyć kosztami urlopu. Urlopu udziela szkoła macierzysta i to ona ponosi wszelkie obciążenia z tym związane.

Podwyżka po urlopie bezpłatnym zgodna z zasadą jednakowego traktowania pracowników

Po powrocie z urlopu bezpłatnego dyrektor zatrudnia pracownika na dotychczasowych warunkach. Jeżeli w czasie jego urlopu, inni pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku otrzymali podwyżki wynagrodzenia, to dyrektor powinien również przyznać podwyżkę pracownikowi wracającemu z urlopu. Pracownicy mają bowiem prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Papierowe zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione e-drukami

Zmiana przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadza nową – elektroniczną - formę zwolnień lekarskich. Pracownik nie będzie musiał dostarczać zwolnienia do szkoły osobiście – zrobi to za niego ZUS.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest tym samym co orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla innych celów. Przesłanką dla wydania legitymacji szkolnej uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność.