Zamrożone odpisy na ZFŚS w 2015 roku

W 2015 r. wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pozostanie na niezmienionym poziomie. Podstawa wymiaru odpisu podstawowego w 2015 r. pozostanie na poziomie 2.917,14 zł.

W dniu wolnym od zajęć przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli. Nauczyciele mogą zostać zobowiązani do wykonywania innych zadań w taki dzień lub pozostają w gotowości do pracy. Zatem za te dni nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Porozumienie lub wypowiedzenie w sprawie zmiany stanowiska pracy

Przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy najlepiej dokonać za porozumieniem stron. W przypadku braku zgody pracownika można zastosować wypowiedzenie zmieniające, ale w tym przypadku zmiana stanowiska nastąpi dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.

Opieka na szkolnej wycieczce nie może być rozliczona jako godziny karciane

Wycieczki szkolne są organizowane przez nauczycieli w ramach realizacji programu nauczania zajęć obowiązkowych i nie powinny odbywać się w zakresie godzin przeznaczonych na realizację godzin karcianych.

Odrębne lub wspólne rady pedagogiczne w zespole szkół

W szkołach wchodzących w skład zespołu szkół nie muszą, ale mogą funkcjonować oddzielne rady pedagogiczne dla każdego typu szkoły. Są bowiem zakresy spraw, które dotyczyć będą tylko jednego typu szkoły wchodzącej w skład zespołu. Jeśli jednak większość nauczycieli zatrudnionych w zespole pracuje we wszystkich typach szkół – wygodniej jest, gdy funkcjonuje jedna rada pedagogiczna.

Nie ma przepisów regulujących zmianę nazwy szkoły

Przy zmianie nazwy szkoły należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące zakładania szkoły, brak jest bowiem odrębnych regulacji prawnych w tym zakresie.

Nauczyciel mianowany nie ma prawa do dodatku wyrównawczego

Nauczyciel mianowany, który wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia nie ma prawa do dodatku wyrównawczego wypłacanego na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Nauczyciel i pracownik wybrani na radnych mają szereg przywilejów

W tegorocznych wyborach samorządowych na radnych do rad gmin, powiatów i sejmików województwa startują zarówno nauczyciele jak i pracownicy niepedagogiczny. Wygrana wiąże się z określonymi przywilejami ale i zakazami. Niektórzy staną w związku z tym przed trudną decyzją.

Kolejna możliwość zwolnienia pracownika ze wstępnych badań lekarskich

Osoby przyjmowane do pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie będą musiały wykonywać wstępnych badań lekarskich, pod warunkiem że dotychczasowe zaświadczenie lekarskie jest aktualne i dotyczy braku przeciwwskazań do pracy w warunkach odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.