Zasady zwolnienia z nauki drugiego języka obcego są jednakowe dla wszystkich uczniów

Zwolnienie ucznia - obcokrajowca z nauki drugiego języka odbywa się na takich samych zasadach co dla pozostałych uczniów. Wymagany jest zatem wniosek rodziców i opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W okresie oddelegowania do związku nie zawsze przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Jeżeli nauczyciel zostaje oddelegowany do pełnienia funkcji związkowej z początkiem roku szkolnego, w którym nie wypracował jeszcze żadnych godzin ponadwymiarowych, to w jego wynagrodzeniu nie uwzględnia się wypracowanych godzin uwzględnionych w podstawie poprzedniego oddelegowania.

Studia podyplomowe bez urlopu szkoleniowego

Nauczyciel i pracownik którzy kształcą się na studiach podyplomowych nie mają prawa do urlopu szkoleniowego. Mogą, za zgodą dyrektora uzyskać płatne zwolnienie od pracy na czas niezbędny do stawienia się na zajęciach. Warunkiem jest jednak posiadanie skierowania lub zgody dyrektora. Nauczyciel może mieć również ustalony 4-dniowy tydzień pracy.

Samodzielny powrót do domu niepełnosprawnego ucznia – tylko za pisemną zgodą rodziców

Niepełnosprawny uczeń może samodzielnie wracać ze szkoły, jeśli tak zadecydowali rodzice. W tym celu powinni oni złożyć dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczny powrót.

Próbna matura w dniach 15-18 grudnia 2014 r.

Od 15 do 18 grudnia 2014 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbny egzamin maturalny. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią szkołom arkusze egzaminacyjne i inne niezbędne materiały.

Powyżej 6 godzin pracy przysługuje przerwa na odpoczynek i posiłek

Pracownik, którego wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Powinien mieć także zapewnione odpowiednie miejsce na odpoczynek, spożycie posiłku, czy przechowywanie odzieży.

Ogólnopolski konkurs „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

Głównym celem konkursu, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jest wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach.

Nieobecność w dniu wolnym udzielonym za święto nie uprawnia do odebrania wolnego w innym terminie

Za święto przypadające w sobotę należy udzielić dnia wolnego. Dotyczy to także pracowników przebywających w takim dniu na zwolnieniu lekarskim, ale nie dotyczy pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim w dniu wyznaczonym jako dzień wolny za święto.

Księga uczniów w każdej szkole, a wychowanków tylko w niektórych placówkach

Księgę uczniów prowadzi się w każdej szkole. W przypadku zespołu szkół prowadzi się ją oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu. Księgę wychowanków prowadzi się tylko dla określonych placówek.