Wyjazd członków UKS to nie szkolna wycieczka

Wyjazd członków uczniowskiego klubu sportowego na zawody sportowe nie wymaga przedstawienia karty wycieczki dyrektorowi szkoły.

Świąteczna działalność z ZFŚS

Ze środków ZFŚS można sfinansować paczki, bony, talony i inne świadczenia zwyczajowo przyznawane przed świętami Bożego Narodzenia. Przed ich wręczeniem należy jednak zbadać sytuację socjalną osób uprawnionych i na tej podstawie zróżnicować wysokość świadczeń. W przeciwnym razie dyrektor musi się liczyć obowiązkiem zapłacenia składek od tych świadczeń, a po przekroczeniu progu zwolnienia – także podatku.

Rada rodziców nie może zatrudniać pracowników szkoły

Rada rodziców nie może zatrudniać pracowników szkoły ani na podstawie umów o pracę ani na podstawie umów cywilnoprawnych. Nawet, gdy umowę podpisze dyrektor to rada nie będzie mogła sfinansować wynikających z tego kosztów.

Pierwszy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada 2014 r. po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w sprawie jego ustanowienia w dniu 7 listopada br podjął Sejm.

Palacz c.o. nie może być zatrudniony na więcej niż etat

Okres grzewczy w szkołach wymaga, aby praktycznie non stop palacz c.o. przebywał w szkole. Jest to jednak niemożliwe, bo czas pracy takiego pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Niepełnosprawny nauczyciel bez dodatkowego urlopu

Nauczycielowi posiadającemu znaczny lub umiarkowanym stopień niepełnosprawności nie przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy, gdyż wymiar urlopu należnego na podstawie Karty Nauczyciela jest wyższy niż 26 dni.

Nauczyciel nie ma uprawnień do sprawowania opieki przedmedycznej nad uczniami

Dyrektor nie może zobowiązać nauczyciela wspomagającego do wykonywania czynności przedmedycznych, które wykraczają poza zakres jego zadań. Nauczyciel może wykonywać takie czynności jedynie na zasadzie dobrowolności i umowy zawartej pomiędzy nim a rodzicami ucznia.

Nauczyciel nie ma uprawnień by przewozić uczniów swoim prywatnym samochodem

Nauczyciel nie może przewozić uczniów na zawody i konkursy prywatnym samochodem nawet, gdy zezwala mu na to statut. Takie zapisy statutu należy jak najszybciej zmienić, gdyż są niezgodne z przepisami.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi dla nauczycieli

Dni wolne od zajęć nie są dniami wolnym od pracy nauczycieli. Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy i przełożony nauczycieli decyduje o rodzaju i miejscu wykonywania przez nich pracy w dniu, gdy w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.