Zatrudnienie poniżej 1/2 etatu uwzględnia się przy dodatku za wysługę lat

Pytanie: Nauczyciel przedstawił świadectwa pracy za okresy, w których pracował w wymiarze 4/18 etatu. Jak wliczyć ten okres do stażu pracy nauczyciela ze względu, że było to zatrudnienie poniżej 1/2 etatu - proporcjonalnie do wymiaru etatu czy w całości?

Wynagrodzenia za stan nieczynny nie wlicza się do trzynastki

Pytanie: Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela należy wliczyć wynagrodzenie, które otrzymał w trakcie przebywania w stanie nieczynnym?

Urlop macierzyński ani ojcowski nie pozbawi prawa do „trzynastki”

Trzynastkę za 2012 r. dostanie większe grono uprawnionych niż do tej pory. Wszystko przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł iż osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, a także ze zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego mimo nie przepracowania 6 miesięcy w roku, za który obliczana jest trzynastka.

Sześciolatek nie ma możliwości powrotu do przedszkola

Zmienione przepisy dotyczące sześciolatków w szkole pozbawiły dyrektorów możliwości uchylenia decyzji o przyjęciu sześciolatka do szkoły, gdy w trakcie roku szkolnego okazało się, że jednak nie jest on gotowy do nauki w szkole. Tym samym, brak jest środków prawnych do zmiany decyzji przez rodziców i przeniesienia sześciolatka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, chociaż jest to w interesie dziecka. Do RPO docierają jednak sygnały o problemach związanych z przeniesieniem dzieci sześcioletnich do przedszkola, dlatego wystąpił on do MEN z prośbą o zajęcia stanowiska w tej sprawie oraz udzielenie informacji o działaniach podjętych w celu rozwiązania tego problemu.

Świadczenia rzeczowe i koszt imprezy dla pracowników są zwolnione od podatku do kwoty 380 zł, a dla emerytów do 2.280 zł rocznie

Pytanie: Czy należy naliczyć podatek od: zorganizowanej imprezy okolicznościowej z okazji DEN, bonów, paczek, przelewu na konto z tytułu świąt i zapomogi z ZFŚŚ?

Spotkania dyrektora z pracownikami szkoły warto udokumentować notatką

Pytanie: Czy, prowadząc spotkanie ze wszystkimi pracownikami szkoły (nauczyciele i obsługa) na temat relacji interpersonalnych czy pracy zespołowej muszę sporządzić protokół, czy wystarczy notatka służbowa? Czy muszę zebrać podpisy pracowników?

Samorząd - bardziej samodzielny w realizacji zadań oświatowych

Minister Szumilas, na konferencji podsumowującej projekt systemowy „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" (25 października) zaprezentowała, po raz kolejny, rządowe rozwiązania dotyczące dotowania edukacji przedszkolnej od 2013 r. Głównym celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli samorządów jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.