1/3 nauczycieli nie uczestniczy w żadnej formie doskonalenia zawodowego

Nie tylko samorządy są zdania, że nauczyciele niechętnie się dokształcają. Także NIK po przeprowadzonych kontrolach wydała raport, z którego wynika, że jedna trzecia nauczycieli nie podnosi swoich kompetencji, mimo iż są zapewnione środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dyrektorzy szkół nie zapewniają nauczycielom wystarczającej pomocy w doskonaleniu zawodowym oraz nie wykorzystują instrumentów nadzoru pedagogicznego i oceny pracy. Organy prowadzące szkoły nie analizują potrzeb dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie opracowują planów w tym zakresie.