ZNP domaga się większych wydatków na oświatę i jej pracowników

Coroczny wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, ochrona nauczycielskich miejsc pracy i wsparcie dla bezrobotnych – to główne postulaty, jakie ogłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego na 41. Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się 22 listopada br.

Za pracę 11 listopada – najpierw dzień wolny, potem wynagrodzenie

Nauczycielowi za pracę w dni 11 listopada przysługuje dzień wolny od pracy. W przypadku braku możliwości przydzielania nauczycielowi dnia wolnego należy wypłacić mu odrębne wynagrodzenie.

Wicedyrektor, który został radnym ma 7 dni na złożenie wniosku o urlop bezpłatny

Wicedyrektor szkoły wybrany na radnego gminy, której podlega szkoła nie może łączyć tych funkcji. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny albo do tego dnia zaprzestać pełnienia funkcji wicedyrektora, co możliwe jest wyłącznie na podstawie porozumienia stron zawartego z pracodawcą.

Udział w szkoleniu w trakcie zwolnienia lekarskiego nie zawsze jest sprzeczny z jego celem

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik może brać udział w szkoleniu np. organizowanym dla całej rady pedagogicznej, jeśli nie jest to sprzeczne z zaleceniami lekarza oraz o ile jest to akceptowane przez dyrektora szkoły.

Udział w inwentaryzacji nie jest obowiązkiem nauczyciela

Dyrektor szkoły nie może zmusić nauczyciela do uczestniczenia w przeprowadzaniu inwentaryzacji w szkole. Jedynie nauczyciele – bibliotekarze obowiązani są przeprowadzać inwentaryzację księgozbioru szkolnego.

Telefon zaufania i pomoc on-line już dostępne

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła bezpłatny telefon zaufania dla uczniów, nauczycieli i rodziców. O pomoc i wsparcie można się zwrócić także w formie mailowej.

Rekrutacja 2015/2016 - nowe i dotychczasowe zasady

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli będą zgodne ze zmienionymi zapisami ustawy o systemie oświaty, a zasady rekrutacji do szkół będą takie, jakie obowiązywały na bieżący rok szkolny.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przyjęty przez Radę Ministrów

25 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zawiera m.in. zapisy o ocenianiu i klasyfikowaniu, przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych i zmianach w nadzorze pedagogicznym.

Podstawą wypłaty podwyżki jest akt nadania a nie zaświadczenie komisji

W wielu szkołach na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną wypłaca się nauczycielom podwyżkę. Tymczasem dyrektorzy, którzy tak robią naruszają przepisy. Podstawą przeszeregowania jest w tym przypadku tylko i wyłącznie akt nadania stopnia awansu zawodowego.