Zmiany w zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Obowiązek udostępnienia uczniowi i rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac, możliwość stosowania w klasach I-III ocen opisowych w stosunku do ocen bieżących, a także ustalania opisowych ocen: bieżących oraz klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) na wyższych etapach edukacji – począwszy od klasy IV szkoły podstawowej to tylko niektóre rozwiązania nowelizowanej ustawy o systemie oświaty.

Zasady dotyczące zmiany obuwia należy spisać w szkolnych regulaminach

Zapis dotyczący obowiązku zmiany obuwia przez uczniów na terenie szkoły może się znaleźć w regulaminie ucznia lub w regulaminie szkolnym.

Zakaz używania telefonów komórkowych w szkole trzeba zapisać w statucie

W szkole można wprowadzić całkowity zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Wymaga to odpowiednich zapisów w statucie a także porozumienia z radą pedagogiczną i radą szkoły.

Wgląd do dokumentacji chorobowej ma tylko ZUS

Dyrektor szkoły nie może żądać wglądu do dokumentacji lekarskiej nauczyciela. Takie działanie może być potraktowane jako naruszenie dóbr osobistych pracownika. Jeżeli pracodawca ma wątpliwości związane z zasadnością korzystania ze zwolnień lekarskich, może wystąpić do ZUS o kontrolę stanu zdrowia pracownika.

Umorzenie pożyczki z ZFŚS, tylko gdy przewiduje to regulamin

Dyrektor może umorzyć pożyczkę przyznaną ze środków ZFŚS, o ile przewiduje to regulamin funduszu. Dokument ten powinien określać nie tylko zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych, a także postanowienia dotyczące możliwości ich umarzania. Brak takich zapisów nie stoi jednak na przeszkodzie umorzeniu długu.

Rodzic nie zwolni ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Podstawą całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. Rodzic może jedynie zwolnić ucznia z zajęć w poszczególnych dniach.

Przerwa także na sztuczne dokarmianie dziecka

Pracownica szkoły ma prawo do przerwy na karmienie dziecka nawet, gdy dokarmia je sztucznie. Dyrektor w takim przypadku nie może odmówić jej prawa do przerwy.

Praca w przerwie świątecznej to nic nowego

Nie jest nowością, że nauczyciele mają wolne jedynie w ferie szkolne i dni ustawowo określone jako wolne od pracy. Natomiast w takie dni jak 22-24, 29-31 grudnia, 2 i 5 stycznia powinni świadczyć pracę w szkole, pełniąc opiekę nad uczniami, lub wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora. O obowiązku zorganizowania zajęć opiekuńczych w okresie przerwy świątecznej przypomina Minister Edukacji Narodowej.

Ocena z próbnej matury?

Przepisy nie zabraniają wprowadzenia ocen dla próbnego egzaminu maturalnego. Temat ten wymaga jednak ustalenia z radą pedagogiczną a także radą rodziców i samorządem uczniowskim oraz wprowadzenia odpowiednich zapisów do szkolnego regulaminu oceniania.