Zmiana zastępowanej osoby – nie wystarczy czasowe przeniesienie

Dyrektor szkoły nie może oddelegować do innej pracy pracownika zatrudnionego na czas zastępstwa. Można jednak zmienić umowę o pracę, wskazując inną osobę zastępowaną.

W 91. dniu świadczenia rehabilitacyjnego można zwolnić, nawet gdy je przedłużono

Dyrektor może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika już po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. To, że pracownikowi przyznano świadczenie na kolejne 3 miesiące, nie ma wpływu na okres ochrony przed zwolnieniem.

Tydzień próbnych egzaminów maturalnych

Od dziś do 19 grudnia zainteresowane szkoły przeprowadzą próbny egzamin maturalny na nowych zasadach. Materiały do przeprowadzenia tego egzaminu w szkole przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Szkoły mogą inwentaryzować pomoce dydaktyczne weryfikując ich stan z ewidencją ilościową

Inwentaryzacji podlegają wszelkie aktywa trwałe, w tym pomoce dydaktycznie. Proces ten można jednak uprościć, kwalifikując je jako podlegające ewidencji ilościowej.

Rzecznik Praw Dziecka przeciwko możliwości zwiększenia liczebności w najmłodszych klasach

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka projektowana zmiana w ustawie o systemie oświaty, która przewiduje możliwość zwiększenia liczebności uczniów w klasach I-III stoi w sprzeczności z dobrem dziecka.

Rozbudowę monitoringu szkoły można sfinansować z wydzielonego rachunku

Sfinansowanie kosztów rozbudowy monitoringu w szkole jest możliwe ze środków gromadzonych w ramach wydzielonego rachunku dochodów, pod warunkiem że taką możliwość przewiduje uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Pomieszczenia wykorzystywane przez stowarzyszenia są wolne od podatku od nieruchomości

W szkołach – za zgodą dyrektora – mogą działać organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Jeżeli działalność taką będzie prowadziło stowarzyszenie, pomieszczenia zajęte na cele takiej działalności będą zwolnione z podatku od nieruchomości.

Placówka oświatowa nie musi mieć społecznego inspektora pracy

W placówce oświatowej nie ma obowiązku powoływania społecznego inspektora pracy. Może on zostać powołany, ale nie musi – nawet w sytuacji gdy w szkole działają organizacje związkowe.

Niezdolnemu do pracy najczęściej nie trzeba szukać innego stanowiska

Dyrektor szkoły może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, podając jako uzasadnienie brak zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.