Z urlopu rodzicielskiego można zrezygnować, gdy wniosek był złożony tuż po porodzie

Przepisy przewidują możliwość skrócenia urlopu rodzicielskiego, tylko w przypadku gdy pracownica w terminie do 14 dni po porodzie wnioskowała o pełny urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski.

Wydatki z wydzielonego rachunku szkoły

Sfinansowanie kosztów rozbudowy monitoringu w szkole jest możliwe ze środków gromadzonych w ramach wydzielonego rachunku dochodów, pod warunkiem że taką możliwość przewiduje uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W dniu wolnym od zajęć, który został odpracowany w sobotę, nie trzeba zapewnić zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Odpracowanie 2 stycznia w sobotę może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i bez konieczności zapewniania uczniom opieki w tym dniu. Gdy szczególny przypadek nie zaistnieje, dzień ten można ustalić jako dodatkowy dzień wolny od zajęć, ale wówczas należy zapewnić uczniom opiekę.

W 2015 r. trzeba zrekompensować dodatkowym wolnym 2 sobotnie święta

W 2015 r. 2 święta (15 sierpnia i 26 grudnia) wypadną w sobotę, zatem trzeba będzie je zrekompensować wolnym w innym terminie. Dotyczy to jednak tylko pracowników niepedagogicznych, bo czas pracy nauczycieli kompleksowo reguluje Karta Nauczyciela, która nie przewiduje rekompensaty za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Program naprawczy szansą dla szkoły

Program naprawczy może stanowić wymóg prawny lub być dobrowolnym wyborem szkoły. Niezależnie od tego zawsze powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą źródeł problemu i w sposób celowy dążyć do osiągnięcia mierzalnych efektów.

Nowe przepisy o podziale subwencji oświatowej

15 grudnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku.

Nowa Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli

30 listopada 2014 r. upłynęła 4-letnia kadencja komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, dlatego z dniem 1 grudnia 2014 r. Minister Edukacji Narodowej powołał nową komisję a wraz z nią nowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Nauczyciel nie podpisuje listy obecności

Nauczyciele, w przeciwieństwie do pracowników niepedagogicznych nie muszą podpisywać listy obecności. Ich czas pracy podlega ewidencji tylko w zakresie godzin pensum i godzin karcianych. Pozostały – nie jest ewidencjonowany.

Indywidualny tok nauki przyznaje się na okres nie krótszy niż rok szkolny

Zgoda na indywidualny tok nauki wydawana jest na czas określony, nie krótszy niż rok szkolny. Wymaga to jednak opinii rady pedagogicznej, kuratorium oraz poradni.