Zwolnienie wolontariuszy z opłaty za informację z KRK

Z dniem 2 stycznia 2015 r. wchodzi w życie przepis, który zwalnia wolontariuszy wykonujących obowiązki wychowawcy lub kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z obowiązku wnoszenia opłaty za informację z KRK.

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych dotyczą także szkół

Od 1 stycznia 2015 r. dyrektor szkoły może zwolnić się z obowiązku zgłoszenia niektórych zbiorów danych osobowych do rejestru prowadzonego przez GIODO, pod warunkiem że powoła Administratora Bezpieczeństwa Informacji. To nowość, jaką wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. 

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nawet dla kilku uczniów

Przepisy prawa nie narzucają minimalnej liczby uczniów dla których można organizować zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.

Zajęcia opieki świetlicowej organizuje się z uwzględnieniem potrzeb rodziców

Zajęcia świetlicowe powinny być organizowane na życzenie rodziców, ale nie tylko w sytuacji gdy oboje rodziców pracuje. Okolicznością uzasadniającą zorganizowanie takich zajęć może być np. wielodzietność rodziny, praca poza granicami kraju trudna do udokumentowania lub inne sytuacje rodzinne i życiowe.

Uczeń powinien mieć szansę uzupełnienia braków stwierdzonych podczas klasyfikacji

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Odprawę emerytalną wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy a nie przedłożenia decyzji z ZUS

W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa, która jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy. Z wypłatą nie można się wstrzymać do czasu okazania decyzji o przyznaniu emerytury.

Nowe wejście do szkoły dla 6-latków to ulepszenie całego budynku, a nie remont

Wykonanie nowego wyjścia do budynku szkoły na potrzeby 6-latków należy potraktować jako ulepszenie całego budynku, a wydatek z tego tytułu zakwalifikować jako inwestycyjny.

Klasyfikacja śródroczna

Przepisy wymagają by klasyfikacja śródroczna była przeprowadzana co najmniej raz w roku, a w zdecydowanej większości szkół przeprowadza się ją przed feriami zimowymi. Nie jest to jednak termin narzucony przepisami, ale po zakończeniu I półrocza łatwiej jest podsumować osiągnięcia uczniów i ustalić braki, które trzeba uzupełnić.

Faktury wystawiane przez placówkę i zwolnione z VAT nie muszą zawierać wszystkich danych

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wystawiać faktury za wynajem powierzchni reklamowej jako podatnik zwolniony. Dokumenty takie nie muszą zawierać wszystkich danych wymaganych dla podatników czynnych.