Zmiany w ramowych planach nauczania oraz zasadach wystawiania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego, wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz wprowadzenie nowych wzorów niektórych zaświadczeń i świadectw - to tylko niektóre z rozwiązań, jakie przewidują znowelizowane rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Zmianę na stanowisku dyrektora lub fakt powołania zastępcy zespołu egzaminacyjnego należy zgłosić do dyrektora OKE

W razie zmiany na stanowisku dyrektora szkoły czy też powołania zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy powiadomić dyrektora OKE, ponieważ osoby te powinny odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową.

Zakończenie stażu oznacza zaprzestanie wypłacania dodatku funkcyjnego

Niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym oraz to, czy nauczyciel pracuje w placówce feryjnej, czy nieferyjnej, dodatek funkcyjny powinien być wstrzymany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z opieką nad awansującym nauczycielem.

Weryfikacja punktów przyznanych na sprawdzianie i egzaminie

Od roku szkolnego 2015/2016 uczeń zdający sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny lub maturalny będzie miał możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów przyznanych podczas sprawdzania jego pracy. Procedurę weryfikacji określa nowelizowana ustawa o systemie oświaty.

W czasie ferii można zobowiązać nauczyciela do ściśle określonych czynności

W czasie ferii zimowych można wezwać nauczyciela do pracy w celu wykonywania zadań, o których mówi Karta Nauczyciela. W sumie jednak w całym roku szkolnym taka praca może zająć nauczycielowi maksymalnie 7 dni.

Ustalono wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przekształcanych oddziałów przedszkolnych

Rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej przekształcanych oddziałów przedszkolnych zostało podpisane 31 grudnia 2014 r. Określa ono wymagania lokalu, który będzie znajdował się w funkcjonującym budynku szkoły podstawowej (lub w części użytkowanego budynku szkoły). 

Święto patrona lub szkolny jubileusz można zorganizować w sobotę

Uroczystość z okazji dnia patrona, czy też jubileuszu szkoły można zorganizować w sobotę, gdy ten dzień zostanie ustalony jako dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Różne stawki podatku przy zakupie sprzętu i oprogramowania komputerowego

W zależności od tego, czy szkoła kupuje kompletny zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, czy też oprogramowanie bez zestawu – będzie korzystała albo z 0% stawki podatku VAT, albo z 23 % stawki.

Nowe przepisy o zmianie typu szkoły

Podpisane 31 grudnia 2014 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego, dotyczy nieunormowanych dotychczas możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie danego etapu edukacyjnego, wskazując tym samym na drożność systemu oświaty.