Zmiana umowy o pracę w mianowanie bez zaświadczenia z KRK

Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy nie jest nawiązaniem nowego stosunku pracy, a zatem nie powinno wymagać się od nauczyciela przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Zmiana podstawy programowej kształcenia zawodowego

7 lutego zacznie obowiązywać zmienione rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, które m.in. wprowadza podstawę programową dla 3 nowych zawodów, zmniejsza wymiar praktyk zawodowych w zawodzie Technik obsługi turystycznej oraz usuwa przepisy dotyczące zawodów, w których zakończyła się rekrutacja.

Zakaz przewozu uczniów prywatnym samochodem nauczyciela

Nauczyciel nie może w ramach swoich obowiązków służbowych przewozić innych osób (uczniów, czy współpracowników) samochodem prywatnym.

Wydłużenie etapu edukacyjnego odrębną uchwałą dla każdego ucznia

Decyzję w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego podejmuje się odrębnie dla każdego ucznia. Gdy jednak sprawa dotyczy kilku uczniów danej szkoły możliwe jest podjęcie jednej uchwały, do której załącznikami będą wykazy uczniów, którzy uzyskali pozytywną i negatywną decyzję w kwestii przedłużenia cyklu kształcenia wraz z opinią zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgodą rodziców.

Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ma prawo korzystać ze szkolnej świetlicy

Świetlica jest integralną częścią szkoły zapewniającą dzieciom opiekę przed i po lekcjach. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie, w tym także objęci nauczaniem indywidualnym pod warunkiem, że ich stan zdrowia na to pozwala.

Rodzic ucznia nie może się odwołać od decyzji w sprawie przeniesienia do innej klasy

Uchwała rady pedagogicznej o ukaraniu ucznia karą statutową – przeniesienia do innej klasy nie podlega zaskarżeniu do organu nadzoru pedagogicznego. Nie jest to bowiem decyzja administracyjna, a tylko w takim przypadku przysługuje droga odwoławcza.

Nowe przepisy o wypoczynku dzieci i młodzieży

Od 30 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowością jest wprowadzenie obowiązkowego egzaminu po kursie na kierownika wypoczynku lub wychowawcę oraz obowiązek zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej. Zmienił się także zakres kursów i krąg podmiotów uprawnionych do ich organizowania.

Nie każda praca w trudnych warunkach uprawnia do dodatku

Nauczyciel szkoły ogólnodostępnej uprawniony jest do dodatku za warunki pracy jeśli realizuje nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Wysokość dodatku i zasady jego przyznawania określa organ prowadzący.