Zmiana kierunków kształcenia wymaga zachowania określonych procedur

Dyrektor szkoły ma uprawnienia do zmiany kierunków kształcenia, które mogą być wymuszone indywidualną sytuacją zaistniałą w szkole lub na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady weryfikacji sumy punktów na egzaminach zewnętrznych w 2015 roku

Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu zewnętrznego można złożyć w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu wglądu do pracy. Weryfikacja następuje w terminie 14 lub 21 dni – w zależności od rodzaju egzaminu.

Wgląd do prac egzaminacyjnych w 2015 roku – procedury i terminy

W terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu uczeń będzie mógł skorzystać z prawa wglądu do swojej pracy. Wcześniej jednak będzie musiał złożyć stosowny wniosek do dyrektora właściwej komisji okręgowej.

Szkoła nie odbiera od ucznia zniszczonego elementarza

Jeśli rodzic zapłaci za zniszczony podręcznik, to nie należy od niego żądać zwrotu zniszczonego elementarza, ale można wypożyczyć mu kolejny egzemplarz, by umożliwić dziecku korzystanie z niego w trakcie roku szkolnego.

Szkolenie w czasie delegacji to czas pracy

Podróż służbowa pracownika jest wliczana do jego czasu pracy. Oznacza to, że także udział w szkoleniu na podstawie delegacji służbowej jest czasem pracy i jeśli obejmuje dni wolne od pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Skrócenie nauczycielowi tygodnia pracy zależy od uznania dyrektora

Dyrektor szkoły nie musi skracać nauczycielowi tygodnia pracy, nawet jeżeli wykonuje on ważne społecznie zadania, pełniąc funkcję członka zarządu organizacji związkowej.

Praca w czasie ferii szkolnych tylko wyjątkowo

Nauczyciel nie może realizować obowiązków wynikających ze stosunku pracy w czasie ferii szkolnych, gdyż są one z mocy prawa okresem urlopu wypoczynkowego. Powierzenie nauczycielowi zajęć w tym czasie może natomiast nastąpić w ramach umowy zlecenia, które nie musi mieć odpłatnego charakteru.

Ostatni etap nowelizacji ustawy o systemie oświaty

20 lutego Sejm przyjął zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Dokument ten czeka obecnie na podpis Prezydenta, a większość nowych przepisów ma wejść w życie już 31 marca 2015 r.

Nowelizacja statutu szkoły w praktyce

Konieczność aktualizacji szkolnego statutu wynika najczęściej ze zmieniających się przepisów prawa oświatowego, ale także ze zmian organizacyjnych szkoły lub konieczności poszerzenia oferty edukacyjnej. Gdy zmian jest zbyt dużo warto pomyśleć o opracowaniu tekstu jednolitego statutu, a dodatkowe regulacje umieścić w załącznikach do tego dokumentu.