Zmiany w nadzorze pedagogicznym od marca do października 2015 roku

Możliwość wizytacji lekcji bez uprzedzenia, obowiązek powiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych a także możliwość wykorzystania przez radę pedagogiczną wyników nadzoru pedagogicznego – to najważniejsze zmiany jakie obowiązują od 31 marca 2015 roku.

Ocenianie zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym

Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym oraz dokumentowanie tych zajęć nadal wywołuje wiele niepewności wśród nauczycieli i dyrektorów szkół średnich. Tymczasem uczeń powinien otrzymać jedną ocenę roczną - z zakresu podstawowego - jeśli realizuje przedmiot na poziomie podstawowym, albo z zakresu rozszerzonego - jeśli wybrał realizację tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Nowe zasady uznawania zagranicznych świadectw

Od 31 marca zamiast zaświadczenia wydawanego dotychczas w drodze nostryfikacji obowiązuje decyzja administracyjna stwierdzająca, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym w Polsce odpowiedni poziom wykształcenia oraz prawo do kontynuacji nauki.

Możliwe jest przekroczenie limitu uczniów w klasie integracyjnej

Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Jednocześnie przepisy nie przewidują utraty charakteru oddziału integracyjnego w przypadku nieznacznego przekroczenia tego limitu.

Każdy z rodziców może upoważnić osobę trzecią do odbioru dziecka ze szkoły

Gdy dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka i wskazać upoważnioną przez siebie osobę do odbioru dziecka ze szkoły.

Dyrektor może uznać nieobecność nauczyciela za usprawiedliwioną

Dyrektor szkoły może uznać określoną nieobecność nauczyciela za usprawiedliwioną, ale nie ma obowiązku wypłacania za nią wynagrodzenia.

By uniknąć błędów w dokumentacji, warto zadbać o przeszkolenie nauczycieli

Niepotrzebnie wpisanych numerów PESEL w dziennikach zajęć najlepiej nie usuwać, a jedynie dopilnować, żeby ten błąd nie był przez nauczycieli powielany w kolejnych latach.

3 sposoby na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela

O sposobie rozdzielenia godzin po nieobecnym nauczycielu decyduje dyrektor szkoły, i nie musi w tej sprawie konsultować się z radą pedagogiczną, ani wydawać w tym celu specjalnego zaradzenia. Rozdysponowanie wolnych godzin może nastąpić na 3 sposoby.