Start Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na początku 2016 roku

Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Rozwiązania, które wprowadza zintegrowany system kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

Pytanie dziennikarza to wniosek o udzielenie informacji publicznej

Szkoła powinna udzielić odpowiedzi na zapytanie prasowe dotyczące np. wysokości faktury opłaconej przez szkołę, czy też treści zawartej umowy. Dane te stanowią bowiem informację publiczną, którą dyrektor szkoły ma obowiązek udostępnić w terminie 14 dni.

Przekazywanie szkół samorządowych podmiotom prywatnym niezgodne z Konstytucją?

Brak powszechnego i równego dostępu do edukacji, w tym brak obwodów, a także ograniczenie lub pozbawienie wpływu państwa na sieć placówek oraz gorsze warunki zatrudnienia nauczycieli w placówkach prywatnych to główne tematy wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z jakim zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa odprawy emerytalnej i ekwiwalentu bez dodatku uzupełniającego do minimalnej pensji

Odprawa emerytalno-rentowa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika niepedagogicznego oblicza się według tych samych zasad. Dodatek uzupełniający do minimalnego wynagrodzenia nie jest uwzględniany do podstawy wymiaru tych świadczeń.

Po rozwiązaniu stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy przysługuje odprawa

Pracownik, którego stosunek pracy został rozwiązany z powodu niezdolności do pracy i który następnie nabywa prawo do renty z tego tytułu – ma prawo do odprawy pieniężnej, nawet jeśli pomiędzy rozwiązaniem umowy a decyzją ZUS wystąpiła przerwa.

Po rezygnacji z religii uczeń nie otrzymuje oceny z tych zajęć

Uczeń, który przerwał naukę religii nie otrzymuje żadnej oceny rocznej z tego przedmiotu. W takiej sytuacji w arkuszu ocen oraz na świadectwie w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

Opiekun uczniów w trakcie dowozu do i ze szkoły – bez szczególnych kwalifikacji

Opiekun dzieci w czasie dowozu do i ze szkoły powinien mieć co najmniej wykształcenie podstawowe. Szkolenie wstępne BHP takiego pracownika powinno obejmować minimum 3 godziny instruktażu ogólnego i 8 godzin stanowiskowego.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – 34 zadania dyrektorów szkół

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która obowiązuje od 31 marca nakłada na dyrektorów szkół nie tylko obowiązek aktualizacji zapisów statutów i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, ale także dokonania wielu czynności związanych z wdrożeniem nowych regulacji w szkole. Wykaz najważniejszych z nich prezentujemy poniżej.