Wyjazd na zawody sportowe to nie wycieczka, a zajęcia poza terenem szkoły

Wyjazd uczniów na zawody związane z realizacją szkolenia sportowego nie jest wycieczką lecz zajęciami organizowanymi poza terenem szkoły. Nauczyciel realizujący te zajęcia powinien odpowiednio udokumentować je w prowadzonym dla oddziału dzienniku zajęć.

Urlop uzupełniający nie przysługuje za czas urlopu zdrowotnego

Nauczyciel, który z określonych przyczyn nie wykorzysta w ferie zimowe i letnie co najmniej 8 tygodni urlopu, ma prawo do urlopu uzupełniającego po powrocie do pracy. Urlop ten nie przysługuje jednak, gdy nauczyciel w okresie ferii przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej – odręcznie lub komputerowo

Rada pedagogiczna ma obowiązek protokołowania swoich posiedzeń. Przepisy nie określają jednak, w jakiej formie należy to robić oraz jakie elementy powinien zawierać protokół. W związku z tym kwestie te należy uregulować w regulaminie rady. Można przy tym przyjąć formę odręcznego lub spisanego komputerowo protokołu.

Nowe przepisy o kształceniu uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie

Od 1 września zamiast dwóch rozporządzeń w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie będziemy mieli jeden akt prawny, który wprowadza 9 zmian w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji. Szczególnie ważny jest przepis, który pozwala zachować status oddziału integracyjnego mimo spadku liczby uczniów niepełnosprawnych.

Nie można zlikwidować stanowiska pracy pracownicy przebywającej na urlopach macierzyńskich

W okresie korzystania przez pracownicę z urlopów związanych z rodzicielstwem, a następnie także urlopu wypoczynkowego nie jest możliwe zlikwidowanie jej stanowiska pracy i wręczenie wypowiedzenia. Będzie to możliwe dopiero po jej powrocie do pracy.

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2015/2016 na nowych zasadach

1 września 2015 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, które m.in. zmieni zakres i sposób przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej. Nowością jest możliwość jej przerwania gdy organ nadzoru stwierdzi, że szkoła fałszuje informacje na temat swojej działalności, kopiuje cudze dokumenty czy też ustala treść odpowiedzi, jaką mają podać ankietowani podczas rozmów z przedstawicielem organu nadzoru.

Laureaci lub finaliści tych olimpiad mają pierwszeństwo przy rekrutacji w 2015 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty na rok szkolny 2015/2016.

Dyrektor ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania radnego dotyczące działalności szkoły

Radny ma prawo do uzyskania informacji dotyczących działalności szkoły np. o przeprowadzonym w szkole remoncie, podjętych inwestycjach, czy zakupach sprzętu. Informacja powinna być udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Dyrektor ma 4 możliwości odwołania wicedyrektora

Dyrektor szkoły, aby odwołać wicedyrektora ma do dyspozycji tylko 4 możliwości. Jeżeli wicedyrektor sam nie złoży rezygnacji i nie zachodzą przesłanki do obligatoryjnego odwołania, pozostaje tylko ostatnia możliwość, tj. odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora ze względu przypadek szczególnie uzasadniony.