Za okres urlopu wychowawczego nie należy się wynagrodzenie

W trakcie korzystania z urlopu wychowawczego nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie. Ma on jednak prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z tego urlopu w wysokości 400 zł. Nie wypłaca go jednak szkoła.

Za majówkę nie przysługuje dodatkowy dzień wolny

Za 3 maja 2015 r. pracownicy szkoły nie dostaną dodatkowego dnia wolnego od pracy. Święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Wolne przysługuje natomiast za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia.

Wyrównywanie różnic programowych według nowych zasad

Przepisy o zmianie szkoły z niepublicznej o uprawnieniach publicznej na szkołę publiczną - poza uregulowaniem zasad przechodzenia pomiędzy tymi szkołami, mają zapewnić stworzenie optymalnych warunków do wyrównania szans edukacyjnych (w tym ewentualnych braków dydaktycznych ucznia zmieniającego szkołę w cyklu edukacyjnym).

Wycieczka szkolna także dla jednego ucznia

Wyjazd nauczyciela z jednym uczniem, jeśli został zaplanowany jako wycieczka a nie zajęcia poza terenem szkoły, powinien być zorganizowany zgodnie z ustaloną w szkole procedurą czy regulaminem.

W klasie integracyjnej może pracować 2 nauczycieli wspomagających

W klasie integracyjnej może pracować zamiennie dwóch nauczycieli wspomagających - jeśli istnieje taka potrzeba w danej szkole. O ich zatrudnieniu decyduje dyrektor szkoły.

W gimnazjum kontynuacja języka obcego ze szkoły podstawowej

W nauczaniu języków obcych obowiązuje zasada kontynuacji danego języka na kolejnym, wyższym etapie. Przykładowo gimnazjum powinno zapewnić uczniom kontynuację nauki języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej.

Tryb zmiany warunków pracy zależy od podstawy zatrudnienia nauczyciela

Najtrudniej jest zmienić warunki zatrudnienia nauczyciela mianowanego, którego w sposób szczególny chronią przepisy Karty Nauczyciela. Dużo łatwiejsze jest wprowadzenie zmian do stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, ale także tu należy przestrzegać wymogów formalnych oraz ustawowych terminów.

Świadczenie kompensacyjne nie przeszkadza w udzieleniu urlopu zdrowotnego

Nauczyciel, który nabył uprawnienia do przejścia na świadczenie kompensacyjne może złożyć wniosek o urlop zdrowotny a dyrektor, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia wszystkie warunki – może mu go udzielić.