Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów, zmiany w zakresie nazwy zawodu i wyodrębnionych kwalifikacji - to część zmian, jakie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć w dniu rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia

Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel powinien być zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć w momencie rozpoczęcia tego urlopu.

Przyjmowanie dzieci i uczniów z zagranicy na nowych zasadach

Uregulowanie zasad przyjmowania dzieci przybywających z zagranicy do publicznych szkół i placówek a także określenie sposobu organizacji dodatkowej nauki języka polskiego oraz zasad przyznawania stypendium dla tych uczniów - to 3 główne kwestie, jakie reguluje projekt rozporządzenia dotyczący przyjmowania obcokrajowców do szkół.

Program „Bezpieczna +” na lata 2015-2018

W latach 2015-2018 będzie realizowany program "Bezpieczna+", którego celem jest wspomaganie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. W ramach programu m.in. będzie udzielane wsparcie finansowe na wdrożenie monitoringu w szkołach.

Powtarzanie klasy z najbliższym rocznikiem

Dziecko, które w klasie drugiej szkoły podstawowej nie uzyska promocji powinno powtarzać klasę z uczniami rocznika najbliższego rocznikowi repetenta.

Oddział sportowy można utworzyć już od klasy I szkoły podstawowej

Przepisy pozwalają utworzyć oddział sportowy prowadzący szkolenie sportowe np. tenisa stołowego od klasy I szkoły podstawowej. Warunkiem koniecznym jest zaplanowanie szkolenia sportowego przez co najmniej trzy kolejne klasy (np. I-III szkoły podstawowej).

Od nowego roku szkolnego zmiany w przepisach o kwalifikacjach nauczycieli

Określenie wymagań kwalifikacyjnych trenerów i instruktorów sportu, nauczycieli języków obcych w przedszkolach i klasach I-III, a także nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedów – takie regulacje zawiera nowelizacja rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli, która ma wejść w życie 1 września 2015 roku.

Obowiązku zapewnienia napojów nie można zastąpić wypłatą ekwiwalentu

Dyrektor szkoły nie może zwolnić się z obowiązku zapewnienia pracownikom wody lub napojów poprzez wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego.

Obniżenie etatu nauczyciela mianowanego nie zmienia podstawy zatrudnienia

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela świadczącego pracę na podstawie mianowania jest dopuszczalne m.in. na jego wniosek złożony w okresie przysługiwania mu urlopu wychowawczego. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie powoduje jednak przekształcenia podstawy zatrudnienia z aktu mianowania w umowę o pracę.