Zasiłek losowy dla dzieci i uczniów dotkniętych żywiołem

Dzieci i uczniowie pochodzący z rodzin, które poniosły straty na skutek negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą liczyć na zasiłek losowy zarówno na zakup wyposażenia szkolnego jak i sfinansowanie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz organizację zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych.

Z praktyki organu nadzoru pedagogicznego – wykaz 26 najczęściej popełnianych błędów

Pomimo jawności zakresu kontroli kuratorium, tematyki i pytań kontrolnych nadal zdarzają się nieprawidłowości. Najwięcej zaleceń kuratorium dotyczy realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania, na drugim miejscu jest przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów. Najmniej błędów jest zaś popełnianych w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami oraz przestrzegania praw dziecka i ucznia.

W komisji konkursowej obowiązkowo członek rady pedagogicznej

W wyborze przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły biorą udział wszyscy członkowie rady obecni na zebraniu, na którym dokonuje się wyboru (w tym członkowie komisji skrutacyjnej).

Uprawnienia rodzicielskie trwające do 1,5 roku umożliwiają kontynuację stażu

Nauczycielka może wykorzystać w całości wszystkie urlopy związane z rodzicielstwem bez obawy przed utratą dotychczas odbytego stażu, o ile jej nieobecność nie przekroczy półtora roku.

Szkoła może żądać wskazania podstawy prawnej udostępnienia danych osobowych uczniów

Dyrektor przyjmując wniosek o udostępnienie danych osobowych, powinien zwrócić uwagę, czy organ w swym piśmie sprecyzował, w jakiej sprawie prowadzi postępowanie, ale też wskazał podstawę prawną, która dawałaby prawo do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych.

Od 1 września zmiany podstawy programowej kształcenia w zawodach

Wprowadzenie podstawy programowej dla trzech nowych zawodów, wygaszenie kształcenia w zawodach technik technologii odzieży oraz krawiec, a także uporządkowanie postanowień dotyczących kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu - to kluczowe rozwiązana projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Nauczyciela kontraktowego można zwolnić z każdej uzasadnionej przyczyny

Zawartą z nauczycielem kontraktowym umowę o pracę można wypowiedzieć z każdych uzasadnionych przyczyn – także z powodu braku godzin w przyszłym roku szkolnym. Wypowiedzenie powinno nastąpić nie później niż do 31 maja. Jako przyczynę należy wskazać brak możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela.

Monitoring rynku podręczników – informacja dla dyrektorów szkół

UOKiK zakończył wszczęte w sierpniu 2014 r. postępowanie wyjaśniające, którego celem było ustalenie, czy znaczny wzrost cen podręczników, ćwiczeń i innych produktów do edukacji wczesnoszkolnej sprzedawanych przez niektóre wydawnictwa mógł być wynikiem naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W ocenie UOKiK na wzrost cen ma przede wszystkim wpływ specyfika tego rynku.

7 etapów podsumowania ewaluacji wewnętrznej

Dyrektorzy zwykle podsumowują nadzór pedagogiczny tuż przed zakończeniem zajęć w czerwcu albo na sierpniowej radzie pedagogicznej. Opracowanie raportu z ewaluacji za dany rok szkolny można podzielić na 7 etapów, a sam raport by był przejrzysty i czytelny powinien składać się z 7 elementów.