Zasady przyjmowania uczniów do oddziału integracyjnego trzeba zapisać w statucie

To, na jakich warunkach następuje przydzielanie uczniów do oddziału integracyjnego (za czy bez zgody rodziców), powinno wynikać z zapisów statutu. Jeśli wymagane jest wyrażenie akceptacji, dyrektor ma obowiązek zapytać rodziców o zgodę.

Za rozwiązanie umowy przed wakacjami należy się ekwiwalent

Zawieranie z nauczycielami umów do 26 czerwca zamiast do końca tego miesiąca nie przyniesie szkole oszczędności na ekwiwalencie urlopowym. W jednym i drugim przypadku nauczyciel ma prawo do takiej samej liczby dni urlopu, z tym że przy umowie do końca czerwca ma szansę wykorzystać 4 dni urlopu w naturze.

Wczesne wykrycie wszawicy i zastosowanie odpowiedniego leczenia zapobiegnie jej rozprzestrzenianiu

Wszawica w błyskawicznym tempie może opanować całą szkołę. By temu zapobiec, należy uzyskać od rodziców/opiekunów prawnych uczniów pisemną zgodę na przegląd higieny osobistej, w tym na kontrolę czystości skóry głowy, a w razie wykrycia wszawicy – wdrażać natychmiastowe leczenie.

Urlop zdrowotny także na podstawie skierowania z prywatnego gabinetu

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz, który ma podpisany kontrakt z NFZ albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Fakt zawarcia umowy z NFZ można zweryfikować na stronie internetowej NFZ.

Pracę w świąteczną niedzielę trzeba zrekompensować

Jeżeli pracownik pracuje w niedzielę, która jest jednocześnie świętem, należy udzielić mu dnia wolnego od pracy w ciągu 6 dni. Jeśli nie będzie to możliwe pracownikowi przysługuje dodatek 100% za każdą godzinę pracy w taką niedzielę.

Od 1 września 2015 r. zmiana zasad powtarzania klasy I-III szkoły podstawowej

Od roku szkolnego 2015/2016 wniosek o powtarzanie klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej będzie mógł być złożony także przez rodziców, ale niezbędna będzie wówczas opinia wychowawcy klasy.

Można zatwierdzić więcej niż jeden podręcznik do nauki języka obcego

Od 1 września 2015 r. nauczyciele mogą korzystać z więcej niż jednego podręcznika do nauczania języka angielskiego, jeżeli w klasach nauka odbywać się będzie na różnych poziomach nauczania.