Zwolnienie z pracy za fałszywe oświadczenie o dochodzie do celów ZFŚS w szkole

Pytanie: Jakie konsekwencje ponosi pracownik, jeśli zachodzi podejrzenie złożenia nieprawdziwego oświadczenia o dochodach do przyznania świadczenia ZFŚS?

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej według „starej ramówki”

Pytanie: Czy w okresie przejściowym, w klasie V i VI, zajęcia z wychowania do życia w rodzinie można realizować w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych? Czy można to nazwać zajęcia według zainteresowań? Jaki będzie sposób dokumentowania tych zajęć?

Wybicie palca na lekcji WF-u to wypadek

Pytanie: Czy wybicie palca na zajęciach wychowania fizycznego lub inny niewielki uraz ucznia traktować jako wypadek? Czy wpisywać to zdarzenie do rejestru wypadków, powołać zespół powypadkowy i sporządzić protokół?

W Strasburgu rozstrzygną czy można zwolnić z pracy nauczyciela na urlopie zdrowotnym

W jednym z październikowych wydań „Kwadransu” pisaliśmy o niepokojącej praktyce niektórych organów prowadzących, które polecały dyrektorom podległych placówek odwoływanie się od orzeczeń lekarskich zalecających nauczycielom urlop dla poratowania zdrowia. Skargi nauczycieli w tej sprawie trafiły do MEN, które wyraźnie zaznaczyło (co wynika z przepisów Karty Nauczyciela), że ingerencja organu prowadzącego w udzielanie urlopu zdrowotnego jest niezgodna z przepisami, organ prowadzący nie bierze bowiem udziału w procedurze udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Praktyka ingerowania w nauczycielski urlop zdrowotny sięga jednak dalej, dlatego jedna ze spraw dotycząca tego uprawnienia znajdzie swój finał w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

W statucie nie można umieścić zapisu o możliwości obniżenia uczniowi oceny

Pytanie: Czy w statucie szkoły można umieścić zapis: "Proponowana uczniowi ocena śródroczna lub roczna może ulec podwyższeniu lub obniżeniu"? - pytanie dotyczy wprowadzenia zapisu "lub obniżeniu". Jeśli można wprowadzić taki zapis, to w jakiej sytuacji? Czy w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic ubiega się o podwyższenie proponowanej oceny, wg procedury opisanej już w statucie, czy w sytuacji, gdy uczeń lub rodzic nie skorzystał z takiej możliwości?

Uprawnienia i zadania komisji socjalnej ds. ZFŚS zależą od zapisów regulaminu funduszu

Pytanie: Jaka jest właściwie rola komisji socjalnej, skoro dyrektor twierdzi, że on decyduje o funduszu i jego zdanie jest wiążące?

Skutkiem wypadku może być uraz lub śmierć

Pytanie: Nauczycielka poślizgnęła się na korytarzu i upadła, uderzając się w tył głowy. W wyniku tego zdarzenia pozostawała w śpiączce przez 5 miesięcy. Niestety zmarła, nie odzyskawszy przytomności. Czy mimo tak długiego upływu czasu od upadku do zgonu zdarzenie to należy zakwalifikować jako wypadek śmiertelny?