Umieszczenie dziecka bez orzeczenia w klasie integracyjnej musi wynikać z zapisów statutu

Przydzielanie uczniów do oddziału integracyjnego – za zgodą czy bez zgody rodziców – powinno wynikać z zapisów statutu. Statut szkoły powinien określać szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły, w tym do oddziału integracyjnego, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Uczeń ma prawo uczyć się w oddziale, do którego został przyjęty

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinno mieć zapewnioną możliwość kształcenia we wskazanej w orzeczeniu najkorzystniejszej dla niego formie. Przyjmując je do szkoły, należy zagwarantować mu naukę we właściwych dla tej formy warunkach – bez względu na to, czy w trakcie roku zmniejszy się liczba uczniów w oddziale.

Statut szkoły do 1 września musi być dostosowany do nowych przepisów

Do 1 września 2015 r. dyrektorzy szkół zobowiązani są do dostosowania treści statutów do nowych przepisów ustawy o systemie oświaty. Dodatkowo należy zaktualizować wewnątrzszkolny system oceniania z uwzględnieniem przepisów nowego rozporządzenia o ocenianiu, które wchodzi w życie z początkiem roku szkolnego. Niektóre regulacje trzeba zmienić, a część uchylić.

Publikowanie zdjęć uczniów na stronie internetowej szkoły może się odbywać tylko za zgodą

Prawo do udostępniania fotografii zawierających wizerunek absolwenta szkoły zależy od tego, na jaki okres udzielono na to zgody. Wizerunki uczniów mieszczące się na fotografii zamieszczonej na stronie internetowej stanowią dane osobowe, gdyż pozwalają na ich identyfikację. Jednocześnie wizerunek stanowi jedno z dóbr osobistych ucznia, podlegające ochronie cywilnoprawnej, jak również przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywać na nowych zasadach

Nowe założenia zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu dotyczą m.in. możliwości zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pomiędzy młodocianym pracownikiem i jego rodzicem a pracodawcą, jak również pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą. Zmieni się także liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców.

Praca dyrektora i nauczycieli w ferie letnie i zimowe jest możliwa, ale tylko przez 7 dni łącznie

Dyrektor szkoły feryjnej ma – tak samo jak nauczyciele zatrudnieni w szkole – prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii zimowych i letnich i w czasie ich trwania. Organ prowadzący szkołę może jednak zobowiązać dyrektora, żeby w czasie wakacji np. przeprowadził remont na terenie szkoły. Musi tego jednak dokonać na piśmie.

Osoba niebędąca nauczycielem może prowadzić zajęcia taneczne w ramach wychowania fizycznego

W uzasadnionych przypadkach w szkole podstawowej może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć tanecznych (art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty).

Od przyszłego roku zacznie się rozbudowa bibliotek szkolnych

Poprawa standardów bibliotek i dostęp do nowości wydawniczych to główne założenia uchwały Rady Ministrów dotyczącej Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020. Program przewiduje aż 150 mln zł na poprawę infrastruktury i ofert bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Jeszcze w tym roku szkoły obejmie program „Bezpieczna+”

23 czerwca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczna+”. Program realizowany będzie jeszcze w tym roku i kontynuowany do 2018 r. Na jego realizację rząd przeznaczy na każdy rok od 15 do 20 mln zł.