Wymagania wobec szkół i placówek – nowe przepisy od 1 września 2015 r.

6 sierpnia Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, które wraz z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym ma zacząć obowiązywać od nowego roku szkolnego.

Wprowadzenie nowego nauczyciela do innowacji pedagogicznej na podstawie jego oświadczenia

Przepisy nie precyzują zasad postępowania w sytuacjach, w których następuje wprowadzenie nowego nauczyciela do realizacji zadań innowacyjnych. Kuratoria także nie określają żadnych procedur w tym względzie.

Stażystce nie przysługuje urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to uprawnienie pracownicze, które nie przysługuje osobie odbywającej staż w szkole na podstawie skierowania z urzędu pracy.

Skrócenie urlopu nauczyciela na posiedzenie rady pedagogicznej nie zawsze zgodne z prawem

Dyrektor szkoły może w okresie ferii szkolnych zobowiązać nauczyciela do pracy w czasie nieprzekraczającym 7 dni i tylko w określonym celu. Oznacza to, że stosowane w niektórych szkołach praktyki wzywania nauczycieli do szkoły na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego są niezgodne z przepisami.

Praktyczna nauka zawodu od 1 września na nowych zasadach

6 sierpnia Minister Edukacji Narodowej podpisała także rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie praktycznej nauki zawodu. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 września 2015 r.

Pracownik przenoszony na inne stanowisko musi mieć instruktaż stanowiskowy

Przy przenoszeniu pracownika na inne stanowisko pracy obowiązuje tylko instruktaż stanowiskowy oraz szkolenie okresowe, które przeprowadza się w odpowiednich terminach. Polecane jest przeprowadzenie pracownikowi również instruktażu ogólnego, ale nie jest to niezbędne.

Plan nadzoru opracowany na podstawie dotychczasowych przepisów jest ważny

Planowana nowelizacja przepisów o nadzorze pedagogicznym nie zmienia dotychczasowych terminów związanych z planowaniem nadzoru i informowaniem o jego wynikach. Plan nadzoru pedagogicznego opracowany na rok szkolny 2015/2016 w oparciu o dotychczasowe przepisy pozostaje zatem w mocy.

Nauczyciele nadal będą mieli urlop w ferie szkolne i tylko 7 dni pracy w czasie ich trwania

W ocenie ZNP nowa definicja wypoczynku, wprowadzona do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, obliguje nauczycieli do pełnienia bezpłatnej opieki nad uczniami w czasie ferii szkolnych i przerw świątecznych. Tymczasem analiza zapisów ustawy prowadzi do wniosku, że w zakresie obowiązków nauczycieli nic się nie zmieni. Nadal będą mieli prawo do urlopu w ferie szkolne. Inaczej jednak przedstawia się kwestia przerw świątecznych, które nie są dla nauczycieli czasem wolnym od pracy.

7 różnych decyzji ZUS i możliwe warianty postępowania dyrektora

Jeśli upłyną okresy ochronne, a pracownik stawi się do pracy, nie można go już zwolnić bez wypowiedzenia, lecz należy skierować go na badania kontrolne. Sposób postępowania dyrektora szkoły po upływie 182 dni choroby pracownika ukazuje tabela.