Religia i wychowanie do życia w rodzinie to zajęcia nieobowiązkowe

W przypadku wychowania do życia w rodzinie o udziale ucznia w zajęciach decyduje rezygnacja zgłoszona w formie pisemnej dyrektorowi szkoły, a w przypadku religii - życzenie wyrażane w formie prostego oświadczenia (nie musi być ono ponawiane w kolejnym roku).

Referent może przejąć część zadań sekretarza

Dyrektor szkoły może przekazać część obowiązków sekretarza szkoły referentowi ds. płac; w szczególności mogą to być obowiązki dotyczące spraw kadrowych. W takim przypadku działania takiego pracownika podlegają nadzorowi ze strony głównego księgowego, który dokonuje wstępnej kontroli prawidłowości operacji finansowych.

Procedurę dotyczącą instalowania monitoringu ustala dyrektor

Dyrektorzy szkół w porozumieniu z radami pedagogicznymi, radami rodziców oraz samorządami szkolnymi powinni określić i zapisać w programach wychowawczych szkół zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły.

Nowe zasady przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły

Od 1 września br. będą obowiązywały nowe zasady przechodzenia uczniów ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. Minister Edukacji Narodowej w czwartek (13 sierpnia) podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

Nowe zadania dla bibliotek pedagogicznych

Od 1 stycznia 2016 r. biblioteki pedagogiczne będą miały nowe zadanie - organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek wyłącznie w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych wyłącznie w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Nowe rozporządzenie o dotacji celowej dla gmin na wychowanie przedszkolne

Dostosowanie przepisów do klasyfikacji budżetowej, wydłużenie terminu wojewodom na przekazanie wniosków o uruchomienie środków dla gmin - to najważniejsze zmiany rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Nadzór pedagogiczny – nowe przepisy od 1 września 2015 r.

Nowe przepisy o nadzorze pedagogicznym nie zmieniają zasadniczych rozwiązań obowiązujących od 2009 r. Zrezygnowano jednak z ustalania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A.

Kształcenie sportowe w ramach oddziału sportowego lub innowacji pedagogicznej

Oddziałem sportowym jest oddział szkolny, w którym prowadzi się szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów. Natomiast określenie „klasa usportowiona” może być używane dla oddziału ze zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego, którego utworzenie będzie wynikało z podjęcia decyzji o wprowadzeniu w szkole innowacji pedagogicznej.

Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor miejsca zamieszkania dziecka

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.