Związki zawodowe mogą zakwestionować regulamin ZFŚS ale nie mogą go zmienić

Pytanie: Czy związki zawodowe mogą zakwestionować i zmienić regulamin świadczeń socjalnych w szkole? 

Zatrudnianie urzędnika na zastępstwo bez konkursu niezgodne z Konstytucją?

Jako wyjątek od zasady obsadzania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych (także w placówkach oświatowych) w drodze konkursu, przepisy przewidują możliwość zatrudnienia pracownika na zastępstwo – bez przeprowadzania procedury konkursowej. Jednak zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich taki wyjątek może być niezgodny z Konstytucją.

Z powodu długotrwałej nieobecności w pracy można odwołać pracownika z funkcji kierowniczej

Pytanie: W szkole na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego zatrudniona jest osoba, która od 5 lat przebywa na: urlopie macierzyńskim, wychowawczym, zdrowotnym. Czy tak długi czas nieobecności jest podstawą do odwołania z pełnionej funkcji? I czy ewentualnie w arkuszu organizacyjnym można zaplanować zmianę na tym stanowisku?

Skargę na dyrektora szkoły rozpoznaje rada powiatu

Pytanie: Kto rozpatruje skargę złożoną przez nauczyciela na dyrektora szkoły prowadzonej przez powiat - rada powiatu (na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego) czy starosta (na podstawie art. 34a i art. 5c ustawy o systemie oświaty)?

Rodzaje godzin do dyspozycji dyrektora do września 2012 r.

Po zmianach przepisów, wprowadzeniu nowej podstawy programowej, dużo kłopotów sprawiają godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora szkoły. Przedstawiamy zebrane, uporządkowane w tabeli informacje na temat godzin dyrektorskich: omówienie nowych przepisów z podziałem na etapy edukacyjne. Tabela prezentuje rodzaj, wymiar poszczególnych godzin oraz na jakie zajęcie należy je przeznaczyć.

Rekrutacja do przedszkoli na wokandzie TK

8 stycznia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności zasad rekrutacji do przedszkoli z ustawą zasadniczą. Zdaniem Rzecznika, obecna regulacja nie daje wytycznych, w jaki sposób zasady rekrutacji powinny być określone i dlatego jest niekonstytucyjna. Ministerstwo uważa zaś, że jest to zamierzona dowolność kształtowania tych zasad, dająca możliwość dostosowania ich do potrzeb lokalnej społeczności.

Prawo do dodatku za wysługę lat przy pracy w kilku szkołach zależy od łącznego wymiaru zatrudnienia

Pytanie: Czy nauczycielowi mianowanemu, który pracuje w dwóch szkołach: w jednej w wymiarze 14/18 etatu i otrzymuje w niej 9% wysługi lat , a w drugiej 6/18 etatu i pracuje pierwszy rok oraz w jednej w wymiarze 12/18 etatu i otrzymuje w niej 8% wysługi lat, a w drugiej 15/18 etatu i pracuje czwarty rok. należy się też dodatek za wysługę lat w tej drugiej szkole?