Zwolnienie z całości lub części zajęć WF na podstawie opinii lekarskiej

Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego (całości lub części) na podstawie opinii lekarza z uwagi na stan jego zdrowia. Przepisy prawa oświatowego nie zostawiają tu dyrektorowi możliwości wyboru. Ponieważ forma opinii nie została sprecyzowana, to dokumenty pochodzące od różnych uczniów mogą się między sobą różnić.

Staż można rozpocząć w trakcie urlopu uzupełniającego

Nauczyciel, który we wrześniu przebywa na urlopie uzupełniającym może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Fakt korzystania z tego urlopu nie spowoduje także konieczności przedłużenia procedury awansowej.

Od 1 września nowe zasady powtarzania klasy I-III szkoły podstawowej

Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej może i będzie mógł powtarzać klasę. W roku szkolnym 2014/2015 możliwe to jest na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. Od kolejnego roku szkolnego także rodzice będą mogli wnioskować o powtarzanie klasy przez dziecko. Wówczas niezbędna będzie opinia wychowawcy.

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2015/2016 – praktyczne zastosowanie nowych przepisów

Nowością w zakresie nadzoru pedagogicznego, obowiązującą od 1 września, jest nowy sposób ustalania spełniania wymagań wobec szkół i placówek oraz możliwość przerwania ewaluacji zewnętrznej w przypadku powzięcia informacji o działaniach mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji. Zmianie uległa także zawartość raportu z ewaluacji zewnętrznej. Zrezygnowano także z określenia czasu trwania kontroli doraźnej.

Lepiej nie nadużywać umów terminowych w stosunku do nauczycieli

Nauczyciel, który uzyska stopień nauczyciela kontraktowego powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowę terminową można zaś zastosować tylko w dwóch przypadkach.

Dziennik lekcyjny bez numeru PESEL ucznia

W dzienniku lekcyjnym nie wpisuje się numeru PESEL ucznia. Jeżeli zatem zakupione przez szkołą druki dzienników zawierają miejsce na PESEL, to w tym miejscu należy wstawić poziomą kreskę, gdyż taki wpis byłby niezgodny z przepisami o zasadach prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Do 30 września trzeba przekazać drugą transzę środków na ZFŚS

Do 30 września trzeba przelać II część odpisów na konto ZFŚS, ale do końca grudnia będzie jeszcze czas na ewentualne korekty. Za terminowe przekazanie środków odpowiada dyrektor, który za zaniedbania w tym zakresie może zostać ukarany karą grzywny.

Do 30 września trzeba podać grafik dni wolnych od zajęć

Do 30 września dyrektor szkoły musi ustalić grafik dodatkowych dni wolnych od zajęć i przedstawić go nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom. Po tym terminie nie ma możliwości dodawania dodatkowych dni wolnych ani zmiany ustalonych wcześniej terminów. Wyjątek dotyczy szkół, w których odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.