Propozycje dni wolnych od zajęć na rok szkolny 2015/2016

Do 30 września trzeba podać grafik dni wolnych od zajęć, który wymaga uzgodnienia z radą szkoły, a w razie jej braku – z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Informacje o dniach wolnych podaje się w formie zarządzenia.

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów

Ostatnie miesiące przyniosły wiele zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji szkolnej za sprawą nowych i nowelizowanych rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Najwięcej z nich dotyczy wypełniania arkuszy ocen, gdzie trzeba zwrócić uwagę nie tylko na poprawność stosowanych druków, ale także prawidłowość zapisów. Tymczasem praktyka wskazuje, że w tym obszarze nadal jest popełnianych wiele błędów.

76 lub 38 godzin karcianych do wypracowania w roku szkolnym 2015/2016

W tym roku szkolnym nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum powinien zrealizować 76 godzin karcianych, zaś nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej 38 godzin. Inaczej niż to było do tej pory - nie będą one ewidencjonowane w oddzielnych dziennikach, ale można w tym celu wprowadzić specjalną kartę rozliczeniową, którą nauczyciel uzupełnia na bieżąco i zdaje na koniec danego semestru.

O wyborze specjalisty dla ucznia z orzeczeniem decyduje dyrektor

Uczeń realizujący nauczanie indywidualne w domu nie uczestniczy w zajęciach z klasą, gdzie wymagałby ewentualnego wsparcia asystenta. Natomiast dyrektor zgodnie z przepisami powinien zapewnić mu warunki kształcenia na podstawie obu orzeczeń, w tym również o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wyrównanie wysokości zaniżonego dodatku stażowego

Wyrównanie zaniżonego dodatku stażowego należy obliczyć odrębnie dla każdego miesiąca, w którym powinien być wypłacony wyższy dodatek, według stawek wynagrodzenia, które obowiązywały w danym miesiącu.

Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej stanowią informację publiczną

Każdy może wnioskować do dyrektora szkoły o udostępnienie do wglądu protokołów rady pedagogicznej, ponieważ mają one charakter informacji publicznej. Przy ich udostępnianiu należy jednak zachować poufność danych, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Nauki religii przed 1 września 1997 r. nie wlicza się do wysługi lat

Okresu prowadzenia przez księdza zajęć z religii w szkole przed 1 września 1997 r. nie można uwzględnić w stażu pracy, gdyż katecheta nie świadczył wówczas pracy w ramach stosunku pracy.

Krótsza kadencja dyrektora, który nabywa uprawnienia emerytalne

Organ prowadzący nie może domagać się od pracownika wystąpienia do ZUS celem ustalenia uprawnień emerytalnych dla potrzeb określenia krótszego niż 5 lat szkolnych okresu powierzenia stanowiska dyrektora.