Zwolnienie od pracy dla działacza związkowego nie dotyczy tylko godzin pensum

Miesięczny wymiar godzin zwolnienia od pracy nauczyciela związkowca nie odnosi się tylko do godzin dydaktycznych, lecz do ogólnej normy czasu pracy. Ustalany jest on proporcjonalnie do liczby członków związku zawodowego.

Zatrudnienie asystenta obowiązkowo lub na podstawie decyzji dyrektora

Asystent nauczyciela może być zatrudniony w każdym przypadku w klasach I-III szkoły podstawowej, a jeżeli liczba uczniów w oddziale klasy I-III przekroczy 25 - zatrudnienie asystenta jest obowiązkowe.

Przedmiotowy system oceniania nie jest obowiązkowy

Żaden przepis prawa oświatowego nie zawiera pojęcia przedmiotowego systemu oceniania (PSO) ani nie nakłada na szkoły obowiązku tworzenia takiego dokumentu. Nie ma także zasad, które określałyby co taki system miałby zawierać.

Nauczyciel nie zwolni się z odpowiedzialności za wypadki uczniów podczas lekcji WF

Wniosek nauczycieli o zamontowanie w sali gimnastycznej specjalnego zabezpieczenia mającego poprawić bezpieczeństwo ćwiczących, nie zwalnia ich z odpowiedzialności za ewentualne urazy i wypadki uczniów. Powinien natomiast skłonić dyrektora do weryfikacji warunków bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego i ewentualnie podjęcia stosownych działań.

IPET także dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego konieczne jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Z tego obowiązku nie zwalnia orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Grupy międzyoddziałowe na lekcjach WF z zachowaniem maksymalnej liczebności

Istnieje możliwość utworzenia grupy międzyoddziałowej na zajęciach wychowania fizycznego pod warunkiem, że zachowana jest wymagana przepisami liczebność grupy tj. co do zasady - maksymalnie 26 uczniów.