Zaświadczenie o przebiegu nauczania można wydać niepełnoletniemu uczniowi

Zaświadczenie o przebiegu nauczania można wydać zarówno rodzicom jak i niepełnoletniemu uczniowi. Innym członkom rodziny ucznia jak np. dziadkom czy rodzeństwu dokument ten można wydać, o ile osoby te zostały upoważnione do odbioru przez rodzica ucznia.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – nie zawsze tylko za faktycznie przeprowadzone zajęcia

Mimo generalnej zasady, zgodnie z którą wynagrodzenie przysługuje tylko za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane są pewne sytuacje, w których nauczyciel zachowuje do niego prawo, mimo iż godzin nie przeprowadził. Przykładem są np. dni wolne od zajęć lub pracy, Dzień Edukacji Narodowej, dni opieki nad dzieckiem i inne.

Pracownik zatrudniony z urzędu pracy nie może pełnić opieki nad uczniami w świetlicy

Pracownik odbywający staż w świetlicy szkolnej w ramach skierowania z urzędu pracy, nie pełni funkcji wychowawcy świetlicy i nie jest w związku z tym uprawniony do sprawowania samodzielnej opieki nad uczniami pozostającymi na świetlicy szkolnej.

Podział subwencji oświatowej – nowe przepisy w konsultacjach

Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności dyrektor kieruje nauczyciela na badania stwierdzające zdolność do pracy

Jeżeli nauczyciel dostarczy orzeczenie o zaliczeniu go do stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem co do rodzaju pracy, dyrektor powinien skierować nauczyciela na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy w celu ustalenia, czy nauczyciel jest nadal zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Nowy pakiet materiałów dla nauczycieli WDŻ

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował nowy pakiet materiałów dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, który zawiera porady i wskazówki dotyczące zasad prowadzenia zajęć, kompetencji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów oraz informacje na temat rozwoju psychoseksualnego. Na każdy etap edukacyjny opracowano również przykładowe scenariusze lekcji.

Nowe zasady udzielania urlopów ojcowskich

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik-ojciec będzie miał 2 lata na wykorzystanie urlopu ojcowskiego od dnia narodzin dziecka. Nowością będzie również możliwość wykorzystania urlopu w dwóch częściach.

Nowe wymagania dla gabinetu pielęgniarki szkolnej

Obecnie nie ma przepisów, które regulowałyby zasady funkcjonowania gabinetu pielęgniarki szkolnej. Od 1 września 2016 r. wymagania co do pomieszczenia i wyposażenia gabinetu pielęgniarki będą określały wprost przepisy. Gabinet powinien być wyposażony m.in. w umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą. Nie ma w nich jednak określonej powierzchni takiego pomieszczenia.

Dyrektor nie odpowie za nieprzekazanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły

W przypadku likwidacji szkoły, dokumenty dotyczące przebiegu nauczania, należy przekazać do kuratorium oświaty w terminie miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Przepisy nie wskazują jednak, że ma to zrobić dyrektor szkoły. Co więcej, przepis nakładający obowiązek przekazania dokumentacji, ma jedynie charakter instrukcyjny i nie powoduje żadnych wyraźnie określonych sankcji.