Wymagania na ocenę celującą ustala nauczyciel

Pytanie: Czy na ocenę celującą wystarczy, że uczeń bardzo dobrze opanował wymagany dla całej klasy materiał, czy musi wykazać się wiedzę dodatkową, wykraczającą poza program nauczania?

Uzupełnianie różnic programowych na zasadach ustalonych przez poszczególnych nauczycieli

Pytanie: Do naszej szkoły przyjęliśmy do klasy III gimnazjum uczennicę w trakcie roku szkolnego. Z otrzymanego arkusza ocen wynika, że dziewczynka nie miała plastyki ani w klasie I, ani w klasie II. W naszej szkole plastyka jest realizowana w klasie I gimnazjum. W jaki sposób powinna uzupełnić brakujący przedmiot ?

Ustawa okołobudżetowa na 2013 r. z zamrożonym odpisem na ZFŚS i wydatkami na PFRON - przyjęta przez Senat

Utrzymanie wysokości odpisów na ZFŚS oraz wysokości wydatków PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na poziomie z 2012 r., jak również „zamrożenie” wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - to niektóre z zaplanowanych na 2013 r. działań, wynikających z ustawy okołobudżetowej, którą 30 listopada 2012 r. przyjął Senat z trzema poprawkami.

Udział w przyjęciu wigilijnym jest przychodem ze stosunku pracy

W okolicach świąt Bożego Narodzenia w wielu placówkach organizowane są spotkania Wigilijne dla pracowników – w szkole lub w restauracji. Za udział w takim spotkaniu pracownicy nie płacą, bo zwykle finansuje je pracodawca. Powstaje jednak pytanie, czy udział w tym spotkaniu należy zaliczyć do dochodów pracownika i odprowadzić ZUS i podatek? Wątpliwości te wyjaśniamy poniżej.

Uczniowie nie powinni być zwalniani z zajęć tylko dlatego, ze nie ma kto prowadzić z nimi lekcji

Pytanie: Czy istnieje możliwość zwalniania uczniów z pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej w przypadku, gdy nauczyciel uczący jest nieobecny, a nie ma możliwości przydzielenia zastępstwa nauczycielowi uczącemu tego samego przedmiotu? Czy można zapisać taką zasadę  w procedurze organizowania zastępstw doraźnych w szkole? Jest to szkoła średnia.

Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił ogólnopolski konkurs na esej „Społeczeństwo obywatelskie w oczach młodzieży" pod patronatem honorowym wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jacka Protasiewicza.

Różnicowanie wysokości świadczeń z ZFŚS zabezpiecza przed problemami z rozliczaniem składek

Wzmożone kontrole ZUS w zakresie ZFŚS sprawiają, że placówki dla własnego bezpieczeństwa powinny wprowadzić zasadę różnicowania świadczeń. W praktyce pracodawcy najczęściej preferują różnicowanie kwotowe. Możliwości jest jednak dużo więcej, np. związane z liczbą przyznawanych świadczeń, czy pakietowe. Brak różnicowania może skutkować żądaniem zapłaty składek z tytułu niespełnienia warunków do zwolnienia. O przykładach różnicowania świadczeń w celu uniknięcia zapłacenia składek ZUS piszemy dalej.

Rok Bezpiecznej Szkoły – priorytet systemu edukacji, dyrektorów szkół, instytucji oświatowych i nadzoru pedagogicznego

Osiąganie wysokich efektów kształcenia nie jest możliwe bez podejmowania intensywnych działań na rzecz bezpieczeństwa i wychowania uczniów. Dlatego MEN ogłosił ten rok szkolny Rokiem Bezpiecznej Szkoły, jako priorytet systemu edukacji, dyrektorów szkół, innych instytucji oświatowych i nadzoru pedagogicznego. W celu realizacji tego projektu stworzono koalicję różnych instytucji, które są blisko problemów szkół i mogą wspólnie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Podział na zajęciach -  jeśli tak wnika z programu nauczania

Pytanie: W klasie licealnej jest więcej niż 30 uczniów. Czy musi być podział na grupy na biologii, chemii, fizyce - nawet jeśli szkoła nie ma klas laboratoryjnych ?