Zniżka pensum nie wpływa na prawo do świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej

W odróżnieniu od świadczenia kompensacyjnego, emerytura pomostowa przysługuje tylko tym nauczycielom, którzy przepracowali odpowiedni okres w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych. Wykonywanie obowiązków dyrektora szkoły nie wpływa na prawo ani wysokość świadczenia kompensacyjnego bądź emerytury pomostowej.

Zmiana klasy – na zasadach określonych w statucie

Przeniesienie ucznia z klasy do klasy najczęściej stanowi formę ukarania ucznia lub na prośbę rodzica może służyć zmianie bezpośredniego środowiska oddziaływującego wychowawczo. Szkoła ma obowiązek wprowadzić do statutu zapisy dotyczące zasad zmiany oddziału oraz formy dokumentu stanowiącego postanowienie w tej sprawie.

Zawiadomienie sądu rodzinnego nie wymaga zgody rodziców

Kiedy postawa i zachowanie ucznia wskazują na problemy w szkole lub w rodzinie, dyrektor placówki powinien zawiadomić o tym fakcie sąd rodzinny. Wysłanie przez szkołę wniosku o wgląd w sytuację ucznia nie wymaga ani wcześniejszego poinformowania, ani zgody rodziców dziecka.

W dzienniku nie uwzględnia się skrócenia zajęć lekcyjnych

Żaden akt prawa oświatowego nie zawiera zapisów regulujących doraźne skracanie zajęć lekcyjnych, wynikające z bieżących potrzeb pracy szkoły, a nie stałych ustaleń, jak np. w kształceniu zawodowym. Decyzję o skróceniu zajęć należy więc podejmować tylko w wyjątkowych okolicznościach, pamiętając o właściwym oznaczeniu frekwencji uczniów.

Uczniowie mogą prowadzić sklepik szkolny

O ile statut placówki i regulamin samorządu uczniowskiego nie stanowią inaczej, samorząd uczniowski może prowadzić w szkole sklepik w postaci spółdzielni uczniowskiej działającej pod opieką nauczyciela.

Nowe przepisy o podziale części oświatowej subwencji ogólnej - podpisane

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok uwzględniono m.in. wyższą wagę dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży o wartości 0,12 (wyodrębniono nową wagę P10). Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Nauczyciel, który ma dyżur w święto, a chce mieć tego dnia wolne – musi wziąć urlop

Zasadniczo urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni robocze. Jeśli jednak nauczyciel ma wyznaczony dyżur w święto, to aby mieć w tym dniu wolne, musi skorzystać z urlopu. Jeżeli np. wychowawca placówki całodobowej pracuje w dniu wolnym od pracy, to przysługuje mu z tego tytułu inny dzień wolny albo dodatkowe wynagrodzenie liczone jak za godziny ponadwymiarowe.

Dzień wolny za 26 grudnia 2015 r. – tylko dla pracowników niepedagogicznych

26 grudnia jest drugą w tym roku okazją dla pracowników niepedagogicznych do odebrania dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę. Nie w każdym jednak przypadku pracownikowi uda się skorzystać z wyznaczonego dnia wolnego.