Zintegrowany System Kwalifikacji

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji, którego wprowadzenie przewiduje ustawa uchwalona w zeszłym tygodniu, dyplomy i certyfikaty będą porównywalne. Określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności.

Zakresu obowiązków nie trzeba przekazywać co roku

Dyrektor nie jest zobowiązany corocznie na nowo ustalać zakres obowiązków nauczyciela, jeżeli nie dokonuje w nim zmian.

Wizerunek ucznia na filmie z lekcji podlega ochronie

Danymi osobowymi są wszystkie informacje, które można powiązać bez większego trudu z konkretną osobą fizyczną. Zanim więc dyrektor szkoły udostępni film z nagraną lekcją, np. rodzicom jednego z uczniów, musi się upewnić, że posiada zgodę innych rodziców na udostępnienie wizerunku ich dziecka, które także zostało nagrane.

Organ prowadzący może mieć dostęp do e-dziennika

W ramach nadzoru organ prowadzący ma prawo wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy, w tym do e-dziennika. Nie oznacza to jednak, że może z tego uprawnienia korzystać dowolnie.

Od 2016 r. nowe zasady finansowania edukacji domowej

Od 2016 roku kwota subwencji na ucznia objętego edukacją domową stanowić będzie w przybliżeniu 0,6 kwoty subwencji naliczanej na pozostałych uczniów. Zasadność tej zmiany wynika ze znacznie niższego kosztu kształcenia uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą. Szkoły ponoszą tylko niewielkie koszty związane z ich klasyfikacją oraz koszty związane z zapewnieniem ewentualnych dodatkowych zajęć.

Obowiązek szkolny – zmiany od roku szkolnego 2016/2017

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Takie rozwiązania przewiduje najnowsza nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Nowy tekst jednolity ustawy o systemie oświaty

Nowy jednolity tekst ustawy o systemie oświaty obejmuje zmiany wprowadzone w latach 2004-2015 przez 49 innych ustaw oraz przepisami zmieniającymi ogłoszonymi przed 4 grudnia 2015. Zawiera on również zmiany, które wchodzą w życie w najbliższych latach. Nowy Dziennik Ustaw należy uwzględnić w dokumentacji szkolnej.

Nauczyciel może dostać dodatkowe wynagrodzenie za pracę w ferie

Pracownikowi pedagogicznemu placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jeśli dyrektor szkoły zleci mu prowadzenie zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych, to za taką pracę otrzyma osobne wynagrodzenie.

5 obszarów współdziałania dyrektora ze związkami zawodowymi

Dyrektor szkoły ma obowiązek zasięgnięcia opinii, uzgodnienia lub działania w porozumieniu ze związkami zawodowymi, nawet jeśli tylko jeden pracownik należy do tej organizacji. Współpraca przebiega na tych obszarach organizacji i zarządzania placówką, które zostały objęte zakresem działania związków.