Zmiany w Karcie Nauczyciela – pierwsze od września 2016 roku

Likwidacja godzin karcianych, rozszerzenie na wszystkich nauczycieli wymogu niekaralności za określone przestępstwa, objęcie wszystkich pracowników pedagogicznych – bez względu na miejsce zatrudnienia i wymiar etatu – przepisami o postępowaniu dyscyplinarnym, a także zmiany w zasadach finansowania jednorazowej gratyfikacji dla honorowych profesorów oświaty – to kluczowe rozwiązania projektu nowelizacji Karty Nauczyciela przygotowanego przez resort edukacji.

Za zgodą dyrektora lub ajenta stołówki szkolnej uczeń może wnosić na jej teren własny prowiant

Przepisy regulujące tzw. żywienie zbiorowe w szkole nie dotyczą prowiantu będącego własnością ucznia. Nie ma podstawy prawnej zakazującej wnoszenia na stołówkę szkolną własnego jedzenia. Kwestie te powinny być jednak uregulowane w wewnątrzszkolnym regulaminie.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego zależy od momentu złożenia wniosku o ten urlop

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego wynosi częściowo 100 % i 60% albo 80% podstawy wymiaru przez cały okres urlopu. Wszystko zależy od tego, kiedy (w jakim trybie) zostanie złożony wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe rozlicza się miesięcznie

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela rozlicza się na koniec miesiąca kalendarzowego, a wynagrodzenie za te godziny wypłaca się w ostatnim dniu tego miesiąca. Wyjątkowo tylko można wypłacić w ciągu 5 ostatnich dni danego miesiąca lub w pierwszym dniu następnego.

Szkolny system kontroli zarządczej buduje się na standardach

Przyjmuje się, że podstawą i zbiorem wytycznych do opracowania przez dyrektora szkolnego systemu kontroli zarządczej są standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Nie są one aktem prawa powszechnego - raczej wskazówką w obraniu przez placówkę właściwego kierunku pracy, z zachowaniem własnej specyfiki i warunków miejscowych.

Rada pedagogiczna powinna ustalić zasady protokołowania swoich posiedzeń

Zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane. Ustalenie zasad sporządzania protokołów, trybu ich zatwierdzania, wnoszenia zastrzeżeń lub uwag co do ich treści, a także sposobu przechowywania powinien zawierać regulamin rady pedagogicznej.

Można wstrzymać się z wypłatą odprawy emerytalnej do otrzymania ostatecznej decyzji z ZUS

Odprawę emerytalną wypłaca się po udokumentowaniu przez nauczyciela przyznania prawa do emerytury. Jeżeli do dnia rozwiązania stosunku pracy nauczyciel nie przedstawi takich dokumentów, odprawę wypłaca się po ustaniu zatrudnienia – po złożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia emerytalne.

Dyrektor deleguje uprawnienia w formie upoważnień

Powierzenie zadań pracownikom odbywa się na mocy różnego rodzaju aktów wewnętrznych (statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia dyrektora) albo poprzez wydawane polecenia. Stałe umocowanie do dokonywania oznaczonych czynności często przyjmuje formę upoważnienia, które uprawnia daną osobę do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych (rodzajowo lub konkretnie) czynności.