Wychowawca internatu musi uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej

W posiedzeniach rady pedagogicznej uczestniczą m.in. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej szkole. Obowiązek ten dotyczy zatem także wychowawców internatu.

Urlop wychowawczy nauczyciela – bez minimalnego wymiaru

Przepisy nie przewidują minimalnego okresu korzystania z urlopu wychowawczego, z tym zastrzeżeniem że może być podzielony na nie więcej niż 5 części. Urlop może trwać nawet krócej niż miesiąc.

Preferencyjna stawka podatku VAT dla zakupów rady rodziców

Rada rodziców może zakupić komputery dla szkoły i skorzystać z zerowej stawki podatku VAT. Jeżeli zakup taki jest zgodny z regulaminem rady rodziców, to faktura powinna zostać wystawiona na ten organ.

Po przejściu na emeryturę były dyrektor może pełnić funkcję kierowniczą do czasu rozstrzygnięcia konkursu

Warunkiem skorzystania z wcześniejszej emerytury nauczycielskiej jest rozwiązanie stosunku pracy przez dyrektora. Po rozwiązaniu stosunku pracy może on być ponownie zatrudniony w tej samej szkole. Jeżeli w szkole nie ma wicedyrektora, to do czasu rozstrzygnięcia konkursu, organ prowadzący szkołę może powierzyć mu obowiązki dyrektora szkoły. 

Obowiązki dyrektora szkoły zimą

Obowiązkiem dyrektora szkoły w przypadku wystąpienia mrozów i opadów śniegu jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach szkolnych a także bezpiecznych warunków pracy pracownikom odśnieżającym teren szkoły. Na dyrektorze ciąży też odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób odwiedzających placówkę.

Nie można wypowiadać umowy tuż po przywróceniu do pracy

Dyrektor szkoły, który wykonuje prawomocny wyrok sądu o przywróceniu zwolnionego pracownika do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, nie może zaraz po tym go zwolnić. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 342/14).

Klasyfikacja śródroczna – nowa podstawa prawna w uchwale rady pedagogicznej

W związku z przeniesieniem przepisów o klasyfikacji z rozporządzenia do ustawy o systemie oświaty, przy tegorocznej klasyfikacji śródrocznej należy zwrócić uwagę na zmianę podstawy prawnej w samej uchwale rady pedagogicznej „w sprawie wyników klasyfikacji uczniów”. Aktualna podstawa to art. 44f ustawy o systemie oświaty.

Dotacja na absolwentów szkoły niepublicznej

Szkoła niepubliczna nie otrzyma dotacji do końca roku szkolnego na absolwentów, którzy ukończyli naukę w styczniu tego roku. W takim przypadku dotacja za luty już nie przysługuje.